Foreningens vedtægter

1.  Navn mv.

1.1  Navn
Foreningens navn er Danish Life Science Cluster.

1.2  Status
Foreningen er en almindelig (ideel) forening, der ikke er erhvervsdrivende.

1.3  Hæftelse
Foreningen hæfter med sin formue for opfyldelsen af de af foreningens indgåede forpligtelser. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Foreningen.

1.4  Hjemsted
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, hvor Foreningen har hovedsæde. Foreningen vil være repræsenteret i hele Danmark ved en hub i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Odense og København.

2.  Formål mv.

2.1  Formål
Foreningens hovedformål er inden for life science og velfærdsteknologi at bygge bro, etablere innovationsprojekter og skabe netværk mellem virksomhederne, videnmiljøer og organisationer med ansvar for sundhed og pleje for herigennem at omsætte forskning og viden, der skabes på universiteter, i klinikkerne og på de godkendte teknologiske institutter og øvrige videninstitutioner til nye og bedre kommercielle løsninger og produkter til gavn for virksomheder og borgere i hele Danmark.

2.2  Økonomisk drift
Foreningen har ikke til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser via erhvervsdrift, og medlemmerne har intet krav på udlodning. Foreningens midler skal administreres med henblik på iværksættelse af aktiviteter på økonomisk forsvarligt grundlag med fokus på omkostningsbevidsthed og en effektiv udnyttelse af midler.

2.3  Aktiviteter
Foreningen kan fremme sit formål ved at fokusere på fx følgende aktiviteter:

 • Understøtte en stærk videnbro fra forskning og udvikling til markedet.
 • Understøtte videndelingen mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige partnere m.v.
 • Arbejde for adgangen til blød og hård kapital til innovation og vækst.
 • Fremme iværksætteri og samarbejde mellem økosystemets aktører.
 • Understøtte adgang til globale markeder, viden- og investeringsmiljøer for virksomheder i Danmark.
 • Understøtte anvendelsen af digitale teknologier og sundhedsdata.
 • Fremme innovationssamarbejder om personlig behandling.
 • Fremme den grønne omstilling.

2.4  Finansiering
Foreningen finansieres via kontingentbetaling såvel som ved tilskud/donationer, herunder også fra medlemmer. Foreningen kan indgå samarbejdskontrakter og indgå i andre finansieringsmodeller.

2.5 Offentlig-privat samarbejde
Det er væsentligt i opfyldelsen af foreningens formål, at foreningen til stadighed understøtter, faciliterer og muliggør samarbejde mellem private og offentlige parter.

3.  Medlemsforhold

3.1  Indmeldelse
Som medlem af foreningen kan og skal optages alle, herunder offentlige myndigheder, organisationer, institutioner, universiteter, og private virksomheder. Medlemskab forudsætter betaling af kontingent ved indmeldelsen, idet bestyrelsen fastsætter nærmere regler herfor.

3.2  Loyalitet
Medlemmer skal til enhver tid agere loyalt over for foreningen og efterleve foreningens formål. Medlemmer må ikke skade foreningen eller dennes omdømme.

3.3  Varighed
Der tegnes medlemskab for et kalenderår ad gangen.

3.4  Kontingent
Kontingent fastsættes årligt af bestyrelsen, idet kontingent kan variere for medlemsgrupper. Der orienteres om det kommende års kontingent senest samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling. Betaling af kontingent består uanset udmeldelse eller eksklusion, jf. pkt. 11. Medlemmer som efter to påkrav ikke betaler kontingent udmeldes automatisk, men betalingsforpligtelsen består.

3.5  Udmeldelse
Såfremt et medlem ikke ønsker at fortsætte medlemskabet, skal dette meddeles foreningens sekretariat senest tre måneder forud for et nyt kalenderår.

4.  Generalforsamling

4.1  Kompetence
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen har kompetence til at træffe beslutning om ethvert anliggende.

4.2  Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

4.3  Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Formalia
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
 4. Sammensætning af bestyrelse
 5. Valg af revisor
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være Foreningen i hænde skriftligt senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke på generalforsamlingen træffes beslutning i andre sager end de på dagsordenen opførte eller de sager, som naturligt har sammenhæng med disse.

4.4  Indkaldelse
Generalforsamlingen indkaldes og tilrettelægges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at generalforsamlingen sker elektronisk og angiver i så fald dette i indkaldelsen herunder med angivelse af hvilket elektronisk medie, der anvendes. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og angive tid og sted for generalforsamlingen. Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes til medlemmerne mindst to uger før afholdelse, hvoraf det fremgår, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen.

4.5  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst fire medlemmer af bestyrelsen ønsker det, og skal indkaldes, når mindst 10% af medlemmerne af foreningen eller revisor har indsendt skriftlig begæring herom med nøjagtig angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst to ugers skriftligt varsel og ledsages af en dagsorden.

4.6  Møderet og fuldmagt
Møde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ikke er i restance med kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Foreningen fører en tilmeldingsliste med de mødendes navne. Et medlem, der er forhindret i at give møde på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig, herunder give andre mødende medlemmer eller et medlem af bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på medlemmets vegne. Et medlem kan møde med rådgiver.

4.7  Elektronisk kommunikation
Foreningen anvender i alle forhold elektronisk kommunikation med sine medlemmer. Medlemmer skal derfor ved indmeldelse, jf. pkt. 3.1, oplyse om hvilken e-mailadresse, der skal anvendes til meddelelser mv. Det er medlemmets ansvar at sikre, at foreningen til enhver tid er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse.

4.8  Afstemning
Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer beslutning om alle forhold ved simpelt flertal dog således, at følgende beslutninger træffes ved kvalificeret flertal på 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer:

 • Ændring af foreningens vedtægter
 • Opløsning af foreningen
 • Ændring i antallet af medlemmer i bestyrelsen og/eller ændring i valg af bestyrelsesmedlemmer og formandskab (uanset om medlemmer der hermed måtte miste adgang til at vælge bestyrelsesmedlemmer og eller formandskab måtte stemme imod forslaget)

Det kvalificerede flertal ændres pr. 1. juni 2023 fra 4/5 til 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

4.9  Dirigent og protokol
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsens formandskab. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Generalforsamlingen dokumenteres i et referat som underskrives af dirigenten. Dirigenten udpeger referenten.

5.   Bestyrelse

5.1   Ledelsesorgan
Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter ordinær generalforsamling i overensstemmelse med pkt. 5.2.

5.2   Sammensætning
Bestyrelsen består af op til 16 medlemmer, inklusive bestyrelsesformand og tre næstformænd. Det bør tilsigtes, at bestyrelsen har en geografisk balanceret repræsentation, der afspejler foreningens udbredelse i Danmark. Foreningens direktør kan ikke vælges til bestyrelsen. Bestyrelsens sammensætning sker på den ordinære generalforsamling, ved valg mellem de forskellige medlemsgrupper som følger

 • 3 bestyrelsesmedlemmer (inkl. 2. næstformand) vælges af de medlemmer, som er universiteter
 • 1 bestyrelsesmedlem vælges af de medlemmer, som er GTS ‘er.
 • 1 bestyrelsesmedlem vælges af de medlemmer, som er er professionshøjskoler.
 • 1 bestyrelsesmedlem (1. næstformand) vælges af de medlemmer, som er regioner.
 • 1 bestyrelsesmedlem vælges af de medlemmer, som er kommuner.
 • 1 bestyrelsesmedlem vælges af de medlemmer, som er Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).
 • Fra og med den ordinære generalforsamling 2023 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer af de medlemmer, som er private virksomheder. Indtil da vælges disse to bestyrelsesmedlemmer (inkl. 3. næstformand) af Welfare Tech, MedTech Innovation Consortium og Life Science Innovation North Denmark.
 • 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af medlemmerne DI, Dansk Erhverv, Dansk Biotek, Medicoindustrien, Danish Care og Lif. Af disse bestyrelsesmedlemmer skal mindst 4 være erhvervsledere (inkl. formanden), hvor de virksomheder, de er erhvervsledere for, skal være medlem af Foreningen.

De enkelte grupper af medlemmer vælger bestyrelsesmedlemmer med almindeligt stemmeflertal medmindre gruppen internt har aftalt andet. Den enkelte medlemsgruppe kan afholde valgmøde efter samme regler som for ordinær generalforsamling, jf. pkt. 4, idet der ved enighed kan bortses fra frister og formkrav. De enkelte grupper af medlemmer kan efter dette regelsæt også i foreningsåret vælge at udskifte det eller de af dem valgte medlem(mer), herunder særligt ved varigt eller længerevarende forfald.

5.3   Valgperiode
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år med mulighed for genvalg. Ved det første valg vælges for 1 år (i) 2 af de af universiteterne valgte bestyrelsesmedlemmer, (ii) 1 af de af virksomhederne valgte medlemmer, (iii) 3 af de af DI, Dansk Erhverv, Dansk Biotek, Medicoindustrien, Danish Care og Lif. valgte medlemmer, (iv) det af kommunerne valgte medlem, og (v) det af de Lægevidenskabelige Selskaber valgte medlem. De øvrige medlemmer er ved det første valg valgt for 2 år, og alle fremtidige valg er for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen vil være på valg ved hver ordinær generalforsamling. Nyvalg af bestyrelsesmedlem i valgperioden f. eks. ved udtræden er for den resterende valgperiode.

25. april 2023 godkender generalforsamlingen vedtægtsændring i §5.3 Valgperiode således, at (i) universiteterne har to ud af tre bestyrelsesposter på valg i ulige år.

5.4   Offentlighed
Bestyrelsesmøderne er ikke åbne for offentligheden, medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet. Ethvert bestyrelsesmedlem kan rapportere til det medlem af foreningen, som den pågældende er ansat hos/tilknyttet til, og som har været med til at vælge medlemmet til bestyrelsen, idet bestyrelsen dog kan pålægge fortrolighed om konkrete beslutninger. Sådan fortrolighed er undergivet de i pkt. 8 angivne undtagelser herfra.

5.5   Quorum
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller en af næstformændene, og mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer er til stede, herunder ved brug af elektroniske medier. Væsentlige beslutninger kan ikke træffes medmindre samtlige medlemmer har han adgang til at deltage i sagens behandling. Et medlem kan ikke give fuldmagt til andre bestyrelsesmedlemmer.

5.6   Formandskab
Formandskabet består af en formand og tre næstformænd. Formanden vælges af Dl, Dansk Erhverv, Dansk Biotek, Medicoindustrien, Danish Care og Lif blandt de medlemmer af bestyrelsen, som er erhvervsledere. 1. næstformand er det af de danske regioner valgte medlem. 2. næstformand vælges af de medlemmer, som er universiteter, GTS’er og professionshøjskoler i forbindelse med deres valg af medlemmer til bestyrelsen. 3. næstformand vælges af de medlemmer, som er private virksomheder i forbindelse med deres valg af medlemmer til bestyrelsen og frem til den ordinære generalforsamling 2023 af Welfare Tech, MedTech Innovation Consortium og Life Science Innovation North Denmark.

5.7   Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder ledes af bestyrelsesformanden, som skal sikre, at bestyrelsen træffer beslutninger på et informeret grundlag. Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov. Såfremt formanden får forfald træder 1. næstformanden, subsidiært 2. og dernæst 3. næstformanden i formandens sted.

5.8   Tale- og stemmeret
Alle bestyrelsesmedlemmer har taleret under bestyrelsens møder. Hvert bestyrelsesmedlem, inkl. formandskabet, har en stemme i bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende eller ved formandens forfald, den næstformand, som leder mødet, jf. pkt. 5.7.

5.9   Foreningsorden
Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for bestyrelsen. Forretningsordenen må ikke stride mod vedtægterne.

5.10   Forretningsudvalg
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der mødes oftere end bestyrelsen, og som består af formandskabet. Forretningsudvalget agerer i overensstemmelse med forretningsordenen, jf. pkt. 5.8. Alle væsentlige beslutninger skal forelægges bestyrelsen til vedtagelse.

5.11   Opgaver
Bestyrelsen skal fastsætte overordnede retningslinjer for foreningens virke med henblik på at realisere foreningens formål. Bestyrelsen skal sikre at der udarbejdes en strategi, mål og visioner for foreningen, som løbende skal opdateres. Bestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at Foreningens aktiviteter ligger inden for Foreningens formål, samt at tidsplanen og budgettet overholdes. Bestyrelsen træffer beslutning om bl.a. strategiske og politiske forhold, der har relevans for foreningen såvel som dispositioner af usædvanlig karakter eller omfang. Bestyrelsen fører tilsyn med om foreningens økonomiske stilling er forsvarlig og bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.

5.12   Honorar
Medlemmer af bestyrelsen oppebærer ikke honorar. Formandskabet kan dog oppebære honorar, som skal godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med årsrapporten.

6.   Daglig ledelse

6.1   Direktion
Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager den daglige ledelse af foreningen. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som gives af bestyrelsen. Direktøren er ansvarlig for den løbende administration af igangværende aktiviteter.

6.2   Sekretariat
Direktøren er leder af Foreningens medarbejdere, der geografisk vil være placeret i Aalborg, Aarhus, Odense og København (hubs).

6.3
De fire hubs skal sikre en national koordinering og sammenhængskraft i opgaveløsningen, og hver hub skal bemandes til effektivt at kunne løfte Foreningens opgaver i de respektive geografiske områder.

7.   Inhabilitet

7.1   Interessekonflikt
Medlemmer af bestyrelsen, direktøren, medlemmer af sekretariatet og andre knyttet til foreningen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål (i) om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv eller den organisation man repræsenterer, (ii) om søgsmål mod den pågældende selv, eller (iii) om aftaler mellem foreningen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende har en væsentlig interesse heri, der kan være i modstrid med foreningens interesser.

7.2   Underretningspligt
Bestyrelsesmedlemmer og direktør har pligt til at underrette formandskabet om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

8.   Fortrolighed

8.1   Direkte tavshedspligt
Ved udførelsen af hverv som bestyrelsesmedlem direktør eller andre tillidshverv, gælder tavshedspligt, dog jf. pkt. 5.4.

8.2   Indirekte tavshedspligt
Såfremt et medlem af foreningen modtager fortrolige oplysninger fra bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med rapportering efter pkt. 5.4, skal medlemmet respektere tavshedspligt.

8.3
Den direkte og indirekte tavshedspligt gælder ikke, hvis lovgivning eller offentligretlige regler kræver, at den pågældende eller medlemmet skal udlevere disse oplysninger, herunder hvis regler i offentligheds- eller forvaltningsloven kræver udlevering af sådanne oplysninger.

9.   Tegningsret

9.1   Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen og direktøren i forening, af direktøren og to næstformænd i forening eller af den samlede bestyrelse.

10.   Regnskabsforhold

10.1   Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra tidspunktet for Foreningens stiftelse og til 31. december 2021. 10.2   Revision Foreningens årsrapport skal være revideret af en revisor valgt af generalforsamlingen.

11.   Eksklusion

11.1   Begrundelse
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at generalforsamlingen ekskluderer et medlem af Foreningen, såfremt medlemmer ikke opfylder de til medlemskabet tilhørende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen.

11.2   Proces
Bestyrelsen skal fremkomme med indstilling på førstkommende ordinære generalformsaling efter der er konstateret forhold, der begrunder eksklusion. Bestyrelsen kan alternativt vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

12. Opløsning

12.1   Proces
Forslag til opløsning af Foreningen sker på generalforsamling, jf. også pkt. 4.8. Opløsning af foreningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven med de tilpasninger, der følger af foreningens karakter.

12.2   Ophør
Ved Foreningens ophør skal likvidator på passende vis gøre kreditorer opmærksomme på at rette eventuelle udestående krav mod foreningen. Resterende formue efter likvidationen er gennemført udloddes i overensstemmelse med foreningens formål og som besluttet af likvidator.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. november 2020

Som dirigent Underskrevet af Jess Thiersen, advokat, dirigent på foreningens stiftende generalforsamling den 24. november 2020.

Download vedtægterne


Se medlemsfordele      Se priser og vilkår      Bliv medlem

Ønsker du medlemsskab?

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i et medlemskab, kan du kontakte:

   Jens Just, jj@danishlifesciencecluster.dk, T. +45 5151 0466.

 Lotte Aagard Kappel, lok@danishlifesciencecluster.dk, T. +45 2346 3260.