Baggrund – Åben national pulje rettet mod løsninger inden for mental sundhed og lighed i sundhed

Baggrund om indsatsområde 1: Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse

Børn og unge med psykisk mistrivsel og psykiske lidelser

Mental sundhed hos børn og unge i Danmark er en stigende udfordring, som viser sig i varierende grader af psykisk mistrivsel og psykiske lidelser.

En undersøgelse af skolebørns sundhed viser, at der er mange der mistrives, særligt et stort mindretal blandt de ældste skolebørn viser tegn på mistrivsel1.

Derudover, oplever mindst 16% af 0-9-årige børn i Danmark betydelige mentale helbredsproblemer, heraf bliver 8% diagnosticeret med en psykisk lidelse i hospitalsvæsnet, inden de fylder ti år2.

Tallene er alvorlige, og for at håndtere den stigende udfordring og som del af Regeringens 10-års plan for mental sundhed og psykiatri, har Sundhedsstyrelsen beskrevet den faglige ramme for et lettilgængeligt behandlingstilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel3.

Rammen er en del af Regeringens 10-års plan for mental sundhed og psykiatri, og målet er at kunne sætte hurtigere ind og forkorte tiden fra børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel til den rette behandling sættes i gang3.

Der er brug for innovative løsninger, som kan hjælpe kommunerne med at løse opgaverne om et lettilgængeligt tilbud, som kan forbedre den mentale sundhed blandt børn og unge.

Kilder:  

  1. Madsen KR, Román JEI, Damsgaard MT, Holstein BE, Kristoffersen MJ, Pedersen TP, Michelsen SI, Rasmussen M, Toftager M. Skolebørnsundersøgelsen 2022. København. Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 2023.
  2. De første 1000 dage: mental sundhed – Sundhedsstyrelsen
  3. Nyt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel …

 

Baggrund om indsatsområde 3: Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser

Psykisk mistrivsel på arbejdspladser

Danskernes mentale sundhed er under pres, og udviklingen går den forkerte vej.

Fire ud af 51 kommer til at opleve psykisk sygdom på egen krop i løbet af livet.

Blandt den danske arbejdsstyrke mistrives 23%2 af de ansatte, ligesom 25% af det samlede sygefravær skyldes mentale lidelser med store konsekvenser for den enkelte og for samfundet til følge.

En analyse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø peger på, at stress alene koster 16,4 mia. kr. årligt for arbejdspladserne i tabt produktion og sygefravær, og her er ikke medregnet hverken øvrige samfundsøkonomiske konsekvenser i forbindelse med kontakter til sundhedsvæsenet mv. eller øvrige psykiske lidelser.

Depression er den sygdom med flest nye sygdomstilfælde i Danmark og årsag til mere end tre millioner ekstra sygedage om året – svarende til 13.000 fuldtidsstillinger årligt. I alt estimeres det, at depression koster 25 mia. kr. i tabt produktion. Dertil kommer, at der er en overhyppighed af unge, der mistrives, som i de kommende år træder ind på arbejdsmarkedet.

Udfordringerne er store – både for den enkelte og for arbejdspladserne. Således oplever arbejdspladserne et tilsvarende øget behov for konkret vejledning og lettilgængelige redskaber og værktøjer, herunder digitale løsninger, til dels at kunne fastholde medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen, men i høj grad også til at forebygge sygemeldinger og sikre mental trivsel generelt.

Kilder: 

[1] Kessing et al., 2023 

[1] Sundhedsstyrelsen, 2021