Bevilgede projekter – CCC

1. Bedre liv for ældre

Partner: Skanderborg kommune, Skive kommune, Hospitalsenheden Midt, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Horsens, Sens Innovation ApS, Movesca ApS, AU, VIA, Region Midtjyllands IT-afdeling

Udvikling af et løsningskoncept, målrettet personalet på tværs af sektorer, som behandler skrøbelige ældre, der hyppigt indlægges. Løsningen omfatter en kropsbåren, meget følsom sensor, der registrerer selv små bevægelser. Sensorens data skal omsættes til at kunne anvendes både til genoptræning og rehabilitering, og derefter kunne kobles med ernæringsdata

 

2. Digital medicineringsstøtte

Partnere: Viborg kommune, Dansk lægemiddel information (DLI), Trifork, Aarhus Universitetshospital

Projektet undersøger med et accelereret udviklingsforløb, hvordan et digitalt støtteværktøj kan hjælpe og assistere plejepersonalet, når de dispenserer og administrerer medicin til borgere.

 

3. Fra produkt til serviceorienteret design

Partnere: Public Intelligence ApS, MOTI, Videolink.dk, Pro Interaktiv

Her tilbydes et forløb, hvor virksomheder kommer til at arbejde hands-on med brugerinddragelse og servicedesign, som tilføjer ekstra værdi til virksomhedens produkter, samtidig med at virksomhederne for læring om, hvordan de kan integrere disse ting i deres hverdag fremadrettet.

 

4. Intelligent PRO

Partnere: Journl, KvalitetsIT, QAMPO, Aarhus Universitetshospital

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og private virksomheder.

I projektet udvikles et digitalt koncept for anvendelse af patient-rapporterede-oplysninger i behandlingen af kroniske og ikke-kroniske patienter. Konceptet skal kombinere nye digitale løsninger, anvendelse af data mere aktivt i behandlingen og ny organisering af det kliniske arbejde.

 

5. Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi (CST)

Partnere: Syddjurs kommune, Aarhus Kommune, VIA University College, Aktiv Interaktiv, Brain+, Retrospect Film

Projektets hovedfokus er at udvikle interaktive teknologier som hjælperedskab til at understøtte et hjemmebaseret CST-program for hjemmeboende borgere med demens i mild til let-moderat sværhedsgrad således, at de og deres pårørende får en markant forbedret livskvalitet og uafhængighed længst muligt i eget hjem.

 

6. Personlig medicinering til patienter med leddegigt

Partnere: Parker instituttet, Rigshospitalet Glostrup, Zitelab Aps, Genetelligence

Med et ønske om i højere grad at tage hensyn til den enkelte patients hverdag og den enkelte patients egen definition af ønsket livskvalitet, vil man i dette projekt tilbyde patienterne en ny farmakogenetisk test (en DNA-test). En test der vil vise, om den enkelte patient omsætter Methotrexat hurtigere / langsommere end det forventede. Dette resultat vil blive sammenstillet med svarene fra et elektronisk spørgeskema, der er udviklet ud fra principperne om værdibaseret sundhed.

Ved at bringe flere undersøgelser i samspil kan man i langt højere grad skræddersy en personlig medicinering ud fra patientens individuelle fysiske ”omsætning” af lægemidlet og egne valg og ønsker til livet med en kronisk sygdom.

 

7. Plantebaseret proteinpulver til ældre i ernæringsrisiko

Partnere: Nutrilution, Bageri Grangaarden ”Knæk & Bræk”, Ingeniørhøjskolen og Hospitalsenheden Vest, Furesø Kommune, Projektleder Dagmar Beck

Især smag og konsistens er vigtigt, når man taler om ernæring til ældre. Som det er i dag, findes der adskillige måder at proteinberige mad til ældre; men fælles for proteinpulvere er, at de ofte giver bismag, der er relativ få færdigvarer at vælge iblandt, de er dyre, og det kan være svært for forbrugerne at vurdere kvaliteten af proteinpulveret.

Desuden er formålet med vidensopbygning at gøre den ene deltagende virksomhed klar til at kunne søge fondsmidler.

 

8. Sundhedsrelateret adfærdsdesign

Partnere: Emento, Brain+, digirehab, 4Mvideo, Aarhus Universitetshospital

Målet med projektet er at gennemføre et accelereret udviklingsforløb rettet mod konkrete produkter. Virksomhederne får gennem et praktisk forløb tilført viden om det teoretiske grundlag for behavioral change og derefter arbejder de med at indarbejde dette i design af produkt og implementerings-processen.

 

9. Tværsektoriel kostregistrering

Partnere: Care Consult A/S, Et-al IVS, Hospitalsenheden Vest – Ernæringsenheden i Holstebro, Movesca ApS, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Viborg, Region Midtjyllands IT-afdeling, Skanderborg kommune, Skive kommune, VIA, Aarhus Universitet

Projektets hovedfokus er at udvikle et koncept, der kan danne platform for registreringer af svage ældres kostindtag. Så deres data ved indlæggelser og genindlæggelser smidigt kan tilgås af klinikere og plejepersonale omkring den ældre – både på hospitalet og i kommunen. Den slags løsning findes ikke i dag.

Det erhvervsmæssige formål er at udvikle et koncept, der efterfølgende kan kommercialiseres af partnervirksomhederne.

 

10. Virtual og Augmented Reality som læringsredskab

Partnere: Center for e-læring, Region Midtjylland, Center for kompetenceudvikling, Region Midtjylland, Center for Telemedicin, Region Midtjylland, Forskningsenheden Regionshospitalet Silkeborg, Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH), Odder kommune, Syddjurs Kommune, Aarhus Kommune, Åte VR

Projektets hovedfokus er at udvikle læringsmetoder med VR/AR teknologier, der kan styrke empowerment ved borgere, patienter og pårørende samt kompetenceudvikling ved det sundhedsfaglige personale.

Det erhvervsmæssige mål er, at udvikle et koncept eller flere koncepter, som kan indgå i partnervirksomhedernes forretningsmodeller samt udvikle og afprøve udvalgte VR/AR prototyper der giver virksomhederne en mulighed for udvikling af nye produkter og løsninger.

De offentlige aktørers mål er at opnå adgang til VR/AR produkter, som understøtter deres læringsmetoder til implementeringsprocesser.

 

11. TVÆRSPOR

Partnere: Horsens Kommune, Odder kommune, Regionshospitalet Horsens, Skanderborg kommune, Aarhus Universitet (AU)

Visionen med TVÆRSPOR er at videreudvikle en tværsektoriel datakohorte, der skal agere som forskere og innovatørers foretrukne datakilde. TVÆRSPOR skal danne grundlag for både AI og klassiske epidemiologiske projekter, der på højeste internationale niveau bidrager med viden til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser.

 

12. Netværk om medicinhåndtering

Partnere: Specific Care, Aalborg Kommune, Aarhus Kommune – Center for Frihedsteknologi, MedicCare, Copenhagen Capacity

Målet for Netværket om medicinhåndtering er at være stedet, hvor udfordringer kan møde potentielle løsninger – og gode erfaringer kan deles.  Netværket skal bidrage med at skabe en fælles forståelse af behov på tværs af offentlige og private aktører ved at: ​

  • Arbejde bredt og i holistisk perspektiv ift. at øge patienten/borgerens sikkerhed og selvstændighed
  • Belyse de konkrete udfordringer som offentlige aktører har, herunder begrænsede ressourcer ​
  • Pege på potentielle løsninger, som skal løftes fx politisk eller vha. innovative projekter

 

13. Bæredygtigt materiale i engangsudstyr

Partnere: Danish Care Tech, Natural Diagnostic og en sprøjte-støbnings virksomhed, Hospitalsenheden Horsens, Aarhus Erhvervsakademi og DTI

Projektets hovedfokus er at udvikle, afprøve og optimere en krykkestok i bæredygtigt materiale der opfylder brugerbehov, holdbarhed etc. til de brugsmønstre, fysioterapien på Hospitalsenheden i Horsens anbefaler patienter.

Det erhvervsmæssige mål er at udvikle et afprøvet produktkoncept, som bagefter kan kommercialiseres af den ene af partnervirksomhederne og samtidig give materialeviden og kommercielle kompetencer i begge virksomheder.

 

14. Demenskammeraten

Partnere: VIA University College (Center for Aldring og Demens), InCare Systems samt Chromaviso

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem Norddjurs Kommune, tre virksomheder og VIA ”Aldring & Demens” samt en følgegruppe af midtjyske kommuner.

Projektets hovedfokus er at udvikle værktøjer, som kan understøtte plejen af borgere med demens på plejecentre.

 

15. 2. Generation Velfærdsteknologi

Partnere: Force, Danmarks Tekniske Universitet, Polaric Semiconductor, Clean Technology Systems

I projektet blev der arbejdet med en brugerdrevet udviklingsmodel, der kan afdække evt. skjulte samspil og barrierer og omsætte dem til konkrete indsigter og konkret viden, der kan forbedre eksisterende teknologier (samt inspirere til helt nye).

Det erhvervsmæssige mål var at udvikle designguidelines, som kan indgå i de private virksomheders udviklingsplaner, og som på sigt skal føre til udvikling af bedre 2. generationsprodukter.

Det kommunale mål var, at der skal opnås kendskab og adgang til bedre produkter, som er nemmere at implementere og drifte, hvilket betyder en højere målbar gevinstrealisering.

 

16. Digitalt understøttet ude- og hjemmegenoptræning

Partnere: Cosesy, Innovaid, DigiRehab, MarselisborgCentret, Aarhus Universitet (inst. For ingeniørvidenskab) og Aarhus Universitetshospital

Projektets hovedfokus er at behovsafklare, udvikle og teste velfærdsteknologiske og digitale mock-ups til ude- og hjemmegenoptræning. I dette projekt definerer vi velfærdsteknologiske og digitale løsninger, som løsninger, der giver mulighed for automatisk dataopsamling med eller uden bearbejdning af data.

 

17. Den interaktive hospitalsstue

Partnere: Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicinsk klinik (HEV),  UCS antropologi, NIDO (HEV, forskningsenheden), Modos, Zenspace, European House of Beds

Projektet blev gennemført i et innovationssamarbejde mellem Hospitalsenheden Vest (HEV), tre virksomheder, arbejdsmedicinsk klinik (HEV),  UCS antropologi og NIDO (HEV, forsknings-enhed)

Projektets hovedfokus var at udvikle, afprøve og optimere den allerede udviklede ”Interaktive Barselsstue” – et totalkoncept, som byggede videre på løsninger og indsigter fra projektet ”Fremtidens Fødestue”.

 

18. Fremtidens ambulatorie

Partnere: Aarhus Universitet, Emento A/S, Journl A/S

Ideen i projektet er at kombinere og videreudvikle to eksisterende nyudviklede digitale løsninger, som kan udgøre byggestenene i et individuelt tilpasset digitalt ambulatorieforløb til patienter. Et forløb hvor kommunikation med patienten er i centrum og patientrapporterede data kan inddrages i diagnostik, behandling og rehabilitering.

Det overordnede mål er på sigt at udvikle et produkt, som kan understøtte et digitalt og individualiseret patientforløb  – på tværs af overgangene.