Bevilgede projekter – Erhvervsfyrtårn Life Science | Sund vægt

Større udviklingsprojekter

1. GazeDriver – Øjenstyring til kørestole

Partner: Eyemind, Jonstrupvang

GazeDriver (GD) er verdens første og eneste øjenstyring til kørestole, uden skærm. Den løser dermed et udækket behov i markedet for mobilitet udfordret personer, der ellers er helt afhængige af hjælpere. Med GD kan målgruppen både flytte sig og kommunikere uden assistance. Dette frisætter personaleressourcer samt øger ligestillingen væsentligt mellem målgruppen og andre mennesker

 

2. Equalty in Skin Cancer

Partnere: Melatech Aps, Copenhagen Doctors Aps, Vestrebro Almen Praktiserende læge, Familielægerne Valby I/S, Hudafdelingen I og allergicenteret OUH

This project is a pilot implementation of Dermloop, a self-reinforcing store-and-forward tele-dermatology platform for skin cancer diagnostics with AI-augmented educational features. When implemented, Dermloop will reduce geographical inequality in skin cancer, the waitlist for dermatological consultations and the costs associated with unnecessary benign referrals and biopsies.

 

3. Brug af kunstig intelligens til at opnå overblik over komplikationer efter kirurgiske indgreb på tværs af socialt skel

Partnere: Aiomic, Rigshospitalet, Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (Danske regioner)

Projektet søger at give et overblik over hvordan sociale strata påvirker kirurgiske komplikationer, samt at afteste en pilotversion af et kunstig intelligensstøttet værktøj, der kan registrere forekomst disse ved journalanalyse. Kirurgiske komplikationer forekommer efter 5-15% af operationer, koster det danske sundhedsvæsen over 2,5 milliarder kroner årligt, og er tæt forbundet med såvel overvægt som social status og dermed social ulighed.

 

4. SES Nxt – A Digital Divorce Intervention for Children

Partnere: Samarbejde efter Skilsmisse ApS, Københavns Universitet

SES Nxt is a revolutionary first-of-its-kind digital intervention aimed to address health inequalities among children of divorce aged 3-17. Using innovative designs, age-specific tailoring, and interactive content in a media-rich environment, the platform provides children with new knowledge, skills, and techniques to improve mental health and well-being.

 

5. Automatisk Ernæringsscreeningsmodul

Partnere: Fiers, Calces

Dette projekt vil praksisvaliderer en automatiseret ernæringsscreening for hospitalsindlagte patienter i praksis. Op mod 63% af hospitalsindlagte patienter i Danmark er eller bliver underernærede under indlæggelsen. Dette forlænger indlæggelserne og øger dødeligheden. Da underernæring ofte er et overset problem, kræver opsporingen at alle patienter ernæringsscreenes.

 

6. Medical Device til kolorektal screening

Partnere: Colofact, Bispebjerg Hospital, Sjællands Universitetshospital, DTU Health Tech

Projektets formal er at udvikle et nyt medicinsk udstyr til tarmkræft screening, der øger deltagelsesraten samt reducerer sundhedsomkostningerne. Produktet skal være brugervenligt og overskueligt at anvende, så vi når ud til de borgere som på nuværende tidspunkt, ikke deltager i tarmkræft screeningsprogrammet.

 

7. LiverPRO – A clinical decision tool to combat obesity as a risk factor for Liver Disease

Partnere: LT Health, Center for Liver Research OUH, Department of Clinical Biochemistry

This project wants to pilot a novel diagnostics tool that enables timely detection of high-risk patients for Fatty Liver Disease (FLD). This will be a game-changer as FLD is a hidden disease and in 3 out of 4 cases diagnose too late. During the pilot, we will make LiverPRO available for 10 GPs to test the performance in a real-world-context.

 

8. UCon – En ny behandling af inkontinens

Partnere: InnoCon Medical ApS, Herlev Hospital

Inkontinens er et stort problem, der medfører store sociale tab for den enkelte, og store økonomiske tab for samfundet. InnoCon Medical her i 2022 færdigudviklet deres neurostimulator UCon til behandling af overaktiv blære og fækalinkontinens. UCon er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til klinisk afprøvning og testes nu i disse to patientgrupper.

 

9. Verifikation af MistGo decive

Partnere: Eye-Go, Designpsykologi

MistGo er en ny generation mikro-doserende dispenser til øjenmedicin. Produktet er designet til at mitigere alle de barrierer, der opstår ved brug af øjendråbeflasker. Da MistGo gør det simpelt og behageligt at selv-administrere korrekt i første forsøg med præcis den mængde medicin, hornhinden kan absorbere, hjælper produktet patienter med at overholde behandlingsplanen, der er så vigtig for at holde øjensygdomme i skak.

 

10. Yuman, forbedre fremtidig pleje med sygeplejske ledsagere

Partnere: Yman Aps, Department of Clinical Biochemistry – Herlev Hospital

Projektet er et samarbejde mellem Yuman og Herlev Hospital, hvor Yuman vil fokusere på at forstå livet på hospitalet og få de rigtige input fra sygeplejerskerne i forbindelse med designprocessen og teknologien, så Yuman kan lave en robot der vil være til mest mulig gavn for sygeplejerne.

 

Fast track projekter

1. Et sundere indeklima til folkeskolen

Partnere: ÅBN ApS

I 2017 konkluderede DTU og Realdania, at 91% af de danske klasselokaler har problemer med indeklimaet, grundet manglende ventilation. Det nedsætter indlæringsevnen og børnenes sundhed. ÅBN har udviklet en enkel og intuitiv løsning, SKYEN. SKYEN hænges på væggen, sættes i stikket og lyser blå, når indeklimaet er godt, men skifter til rød, når indeklimaet er dårligt.

 

2. MindMind – Udvikling og brugerinddragelse

Partnere: MindMind

MindMind arbejder for at hjælpe børn og deres familier til at finde ro og mental balance. projektet søger at udvikle den første funktionelle prototype: Et connected device, der måler din psykiske tilstand via biometriske målinger, hjertefrekvensvarians og galvanisk hudrespons. Samt et app-univers hvori barnets data overføres og oversættes til en verden barnet kan forstå – med en avatar, der vokser og bliver mere og mere modig og stærk – ligesom barnet.

 

3. Bedre benproteser til alle

Partnere: Snapform

At lave en god benprotese kræver i dag mange års erfaring og et kostbart set-up med et stort værksted da protesehylsteret er håndlavet. Protesthylsteret er den del af protesen som er individuelt fremstillet. Snapform har udviklet en digital metode til at designe protesehylster, som gør det langt billige at levere hylster med god pasform til alle.

 

4. Udvikling af prototype, som kan tracke madindtag automatisk

Partnere: dQmetrics

dQmetrics udvikler en wearable smart ring, som brugeren vil kunne have på som en normal finger-ring. I ringen er der indbygget en række sensorer, som bruges til at måle og tracke madindtaget automatisk. I vores app vil brugeren kunne se resultaterne, og se hvordan hvert måltid påvirker den daglige kalorie balance.

 

5. Forebyggelse af verdens hyppigste hospitalserhvervede infektion

Partnere: VIOBAC

VIOBAC udvikler medicinsk udstyr til forebyggelse af kateter-relaterede infektioner vha. en specifik type af bakteriedræbende UV-lys. Det er et mindre klinisk produkt, som klikkes på kateterslangen uden for patienten efter kateteranlæggelse. Her fungerer enheden som en “vagt”, der skal forhindre bakterierne i at give anledning til infektion.

 

6. Digital FaldForebyggelse

Partnere: Helpii

Projektet ønsker at udvikle et nyt interaktivt selvhjælpsværktøj, som understøtter kommunerne i at forebygge og afhjælpe faldulykker blandt borgerne (65+).

 

7. Omsorg for de, der yder omsorg løser samfundsproblemer

Partnere: Cardiolab

CardioLab vil bidrage til at reducere sygefravær på plejeområdet. På baggrund af dokumenterede gode resultater fra CardioLabs kunder blandt offentligt ansatte ufaglærte mænd viser, at målrettede langsigtede sundhedsindsatser har stor effekt på fastholdelse af medarbejdere, nedbringelse af sygefravær og rekruttering.

 

8. TREAT- Essential Region Hovedstaden

Partnere: Treat System

TREAT Essential – Kliniskafprøvning af et personligt beslutningsstøttesystem til antibiotikabehandling. Formålet med dette projekt er at afprøve det nyudviklede optimeret systemet i klinisk praksis.

 

9. Rigtig mad til svage borgere

Partnere: Movesca

Projektet vil etablere og teste en prototype til en moderne it-platform for mindre kommunale storkøkkener, som kan frigøre personaleressourcer, og lade køkkenpersonale bruge kræfterne på det de rent faktisk brænder for: At tilberede og levere god, velsmagende og sund mad til de ældre borgere i Furesø Kommune som virkelig har brug for den gode ernæring.

 

10. Udvikling af fald teknisk metode – I Bedste Fald

Partnere: I bedste fald

I Bedste Fald vil gå ind og hjælpe de ældre inden de falder og kommer til skade, ved at lære dem at falde hensigtsmæssigt og dermed undgå at de slår sig så slemt, at det kræver indlæggelse og evt. operation. Samtidig vil øvelser i balance styrke den ældre og give dem troen på egen kunnen. Fordi undervisningen foregår i trygge rammer, på den ældres præmisser, kan man imødekomme frygten for at falde og på den måde få den ældre til at være mere aktiv.

 

11. Prototype of SIA™ – Mobile App for COPD Patients for improving Self-Care in collaboration with the General Practitioners.

Partnere: Briota, Infocura, Sundhedshuset Brønshøj

Prototype of SIA™ (Systematic Intervention Agent) – Mobile App for COPD (KOL) Patients for improving Self-Care in collaboration with the General Practitioners.

 

Pilotprojekter 

1. Sunde børn

Partnere: Gladsaxe Kommune, Khora, Learning Innovation

Projektet er et initiativ, der gennem brug af teknologierne VR og AR skal få skoleelever til at bevæge sig mere i skoletiden og give dem bedre muligheder for, at få bevægelsesvander, der kan bidrage til at de kan fast holde en sund vægt livet igennem.

 

2. E-BOOST Bevægelse, Sund Vægt og Trivsel – et digitalt forløb for overvægtige gravide

Partnere: Emento, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse – Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Nordsjælland Hospital, Raket Film

En sund vægtøgning i graviditeten har stor betydning for moderens og barnets sundhed. Målet er at skabe et mere helhedsorienteret, individualiseret og fleksibelt forløb for overvægtige gravide og give grobund for en vedvarende livsstilsændring til gavn for mor, barn og familien som helhed.

 

3. eHOOD som forebyggelsesindsats mod overvægt hos unge i udskolingsalderen

Partnere: Impactly, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse – Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Sincera

I dette projekt ønskes det at fokusere på at forebygge overvægt i en tidlig alder ud fra præmissen, at udsathed øger risikoen for etablering af et liv med overvægt. Med eHOOD som pilotprojekt undersøges det, hvordan en større effektevaluering kan tilrettelægges og gennemføres, herunder hvilke effektmål der kan anvendes til at vise positive resultater ift. reduktion af (risiko for) overvægt.

 

4. PULS

Partnere: København Professionshøjskole

Indsatsen ”PULS” er daglig høj-intens træning for alle elever. Projektet har til formål at vise, at en relativ simpel skole-baseret indsats kan få positiv effekt på en række vigtige parametre i de unges liv, fordi den både nyttiggør den nyeste forskning og er tilpasset hverdagen i den danske folkeskole.

 

5. Inspiration til et Sundere Liv

Partnere: LIVA Health Care, Albertslund Kommune, COWI/NHG

Projektet skal vise, hvordan nye løsninger i forebyggelsen af svær overvægt kan skabe besparelser samt øge deltagernes livskvalitet. Den innovative pilotløsning, som skal kombinere personlig rådgivning i sund livsførelse (e-platform) og online måltidsindkøb, har gode perspektiver ift. skalering internationalt.

 

6. Sund bevægelse for sund vægt – Tidlig identifikation af højrisikogrupper

Partnere: LIVA Health Care, Albertslund Kommune, COWI/NHG

Projektet vil indsamle en unik database på op til 2.000 borgere med omfattende kliniske målinger inklusive en 10-dages 24-7-monitorering af kost, bevægelse (fysisk aktivitet) og blodsukker til brug for udvikling af nye data-algoritmer og sundheds-apps/digitale redskaber til brug i forebyggelsesarbejdet.

 

7. Sundhed og trivsel på arbejdspladser

Partnere: Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, ISS World Services A/S, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Projektet har et grundlæggende fokus på værdiskabelse hos både medarbejdere og virksomhed, og stiler mod indsatser, der kan øge arbejdsmotivation og livskvalitet hos medarbejderne, som kan føre til bedre fastholdelse af medarbejdere.

 

8. Overvind overvægt

Partnere: SENS Innovation, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Novo Nordisk

Formålet med pilotprojektet er at skabe en strukturel sammenhæng mellem et individuelt vægttabsforløb samt sundhedsfremmende og forebyggende tilbud gennem arbejdspladsen. I projektet kombineres og integreres en række eksisterende løsninger og værktøjer fra sundhed, medicinsk udstyr og arbejdsmiljøvurdering.

 

9. Sund vægt

Partnere: Falck, Liquidminds, København Professionshøjskole, Novo Nordisk

De nuværende løsninger for øget medarbejdersundhed fokuserer ofte på helbredsundersøgelser, forebyggelse, livsstil, mental sundhed, hurtig adgang til behandling og rehabilitering ved langtidssygefravær. Vægtproblemer har indtil videre primært kunnet adresseres med livsstilsændring. Dette projekt fokuserer på udvikling af 2 modeller til 1) sundhedskommunikation for den brede medarbejderskare samt 2) en motiverende samtale for medarbejdere i målgruppen for deltagelse i interventioner mod overvægt.

 

10. Tilbage på arbejdsmarkedet + 11. Multidisciplinært behandlingstilbud

Partnere: Amager og Hvidovre Hospital, Novo nordisk

To evaluate a personalised intensive weight loss programme relative to alternative obesity management strategies in primary and secondary care using randomised controlled trials (RCT) to ensure strong scientific results and conclusions.

The project aims to improve health-related quality of life, reduce stigma from obesity (weight bias internalization), reduce sick leave and improve cardio-metabolic health for participants with obesity without severe complications but without aiming to achieve weight loss.

 

Tværgående løftestænger

1. Open Entrepreneurship

Partnere: DTU, DTU Skylab, Roskilde Universitet

Formålet med dette pilotprojekt er at modne flere tidlige akademiske, life science cases med kommercielt potentiale til at blive nye virksomheder, der skaber vækst og beskæftigelse. Projektet undersøger et virkemiddel til at skabe flere spinouts fra forskningen og skal modne de udvalgte cases.

 

2. Etablering af en European Digital Innovation Hub målrettet life science, herunder health og care tech, med afsæt i hovedstadsområdet

Partnere: Innovationsenhed, Region H, Region Nordjylland, Københavns Universitet, Erhvervshus Hovedstaden

Formålet med dette projekt er at understøtte etableringen af en European Digital Innovation Hub (EDIH) i hovedstadsområdet og på Sjælland (GC-EDIH). GC-EDIH skal bidrage til at virksomheder får styrket deres forudsætninger for at udnytte digitaliseringens muligheder, herunder bedre adgang til kompetenceudvikling, testfaciliteter og netværk.

 

3. Opportunities and challenges in Public-Private Partnerships: A qualitative study of lessons learned during a large-scale multi-sectoral partnership to tackle social inequality in healthy weight

Partnere: Københavns Universitet, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse – Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Formålet med dette projekt er at bidrage med et interdisciplinært og forskningsbaseret perspektiv på vidensopsamling af offentlig-private partnerskaber på et systemisk niveau. Gennem den kvalitative evaluering vil vi identificere lessons learned med henblik på overførbarhed og opskalering af partnerskabet, samt bidrage med et evidensbaseret grundlag, der skal benyttes til at udforme strategier for fremtidige indsatser inden for offentlig-private partnerskaber på tværs af sektorer.

 

4. Rammeværk for anvendelse af data

Partnere: Qmed, Innovationsenhed Region H

Projektet har til formål at etablere et rammeværk for udvikling og mulig certificering af sundhedsløsninger på baggrund af MDR. Indenfor projektet vil der være fokus på digitale sundhedsløsninger, da der især opleves udfordring på området omkring deling og brug af sundhedsdata.

 

5. Synthetic health dataset to support knowledge sharing and precision medicine projects

Partnere: Københavns Universitet

Applications in personalized medicine are constrained by limited access to large person-sensitive datasets due to GDPR as well as ethical and legal regulations from local data protection authorities and data owners. This project will address this through synthetic data generation, where the statistical characteristics and correlations of a real health dataset are replicated in a non-sensitive dataset describing “fake” patients.

 

6. Styrket turisme og international markedsføring (Copcap)

Partnere: Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen

Formålet er at eksekvere konkrete branding-og markedsføringsindsatser-herunder kommunikationen af de løbende resultater samt udvikling af brandingværktøjer til brug for projektets aktører, der synliggør hovedstadens styrkepositioner globalt og skaber grundlag for at tiltrække relevante internationale virksomheder, kongresser og specialister inden for life science og sund vægt til hovedstaden.

 

Sommerpulje

1. TREAT-Essential Rigshospitalet

Partnere: Treat Systems, Rigshospitalet, Judex a/s

I forlængelse af tidligere SSP-projekter omkring udvikling af en optimeret udgave af beslutningsstøttesystemet TREAT i samarbejde med kliniske og tekniske eksperter i Region Nord er formålet med dette projekt, at afprøve det optimerede system (TREAT-Essential) i klinisk praksis på Rigshospitalet, i Region Hovedstaden. Systemet skal kalibreres til lokale forhold samt gældende antibiotikapolitik og skal hjælpe kliniske mikrobiologer i den daglige kommunikation med kliniske læger til rationel og relevant antibiotikabehandling. Dette gøres via kunstig intelligens og er et skridt på vejen til personlig medicin indenfor infektionssygdomme. Herunder vil TREAT Essential bidrage til lighed i behandling af alle patienter indenfor infektionssygdomme og klinisk mikrobiologi.

 

2. Examining the Impacts of Novel VR Technologies on Children’s and Youthwho sufferfrom hearing distressingvoices.

Partnere: Challenge Aps (Heka VR), Aalborg University Hospital ved associate professor Ditte Lammers Vernal

The project aims to leverage the capabilities of virtual reality (VR) avatar. The project is focused on health equityby targeting an underserved population group -children and adolescents suffering from schizophrenia-spectrum disorders (SSD). We are particularly interested in exploring the effects of VR-based Therapy (VRT), which is an innovative and novel approach allowing to create auditory and visual simulation of a child’s/adolescent’s auditory hallucinations (a so-called avatar) in VR.

 

3. Identifikation af hjemmeplejemodtagere i højeste risiko for indlæggelse

Partnere: HUGIN EXPERT A/S, Hjørring Kommune, Aalborg Universitet

På baggrund af fine resultater i et tidligere OPI-samarbejde mellem Hjørring Kommune, Hugin Expert a/s og Aalborg Universitet ønsker vi at udvikle en prototype til identifikation af modtagere af hjemmepleje med højest risiko for indlæggelser baseret på SOSU’ernes fritekstdokumentation i kombination med andre data om borger (fx demografiske data og data om nødkald). Løsningen vil læse dokumentation på alle borgere og kombinere det med andre data mhp. en tidlig forebyggende indsats for at undgå indlæggelse eller komplekse sygdomsforløb. Det vil hjælpe med at sikre lighed i sundhed for skrøbelige borgere.

 

4. Forebyggelse af dehydrering med intelligent drikkeglas

Partnere: Region Syddanmark, Pontem Data Group ApS, Syddansk Sundhedsinnovation – Region Syddanmark, Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus, Ubicom

I projektet ønsker man at monitorer væskeindtag med henblik på forebyggelse af dehydrering af indlagte ældre og svage patienter og de afledte konsekvenser heraf samt at opnå en mere præcis registrering af væskeindtag og mindske sundhedspersonalets store tidsforbrug på manuel væskeregistrering. Dette gøres ved at automatisere det manuelle arbejde ifm. registrering af patienternes væskeindtag på Geriatrisk Afdeling på Svendborg Sygehus. Udover at være arbejdskraftbesparende og effektivisere og frigøre ressourcer til patienterne forventes projektet ligeledes at bidrage til lighed i sundhed, da løsningen hjælper svagere patienter til at være mere opmærksomme på vigtigheden af væskeindtag.

 

5. Mobil løsning til sansestimuli projekt på plejecenter Lillevang

Partnere: Wavecare, Furesø Kommune, plejecenter Lillevang

Der søges midler til udvikling af en prototype på en mobil sansevogn i et projekt, der går ud på at skabe et enkelt koncept til sansestimulation og undersøge hvordan Plejecenter Lillevang’s medarbejdere kan arbejde med sansestimuli, – teknologier og sanseintegration blandt beboere med demens og dermed gøre hverdagen og samspillet mellem beboerne og medarbejderne bedre.

 

6. Præ-operations Virtuel Assistent til patienter

Partnere: 2021.AI ApS, Rigshospitalets afdeling for øre-næse-halskirurgi, Innovationscenteret, Rigshospitalet

Et udfordrende problem inden for sundhedssektoren er, at mange patienter, herunder skjoldbruskkirtelkræftpatienter, har et stort informationsbehov. Ifølge lov giver sundhedspersonalet patienter information præ operativt, men grundet bl.a. livskrise, kan patienten være udfordret i sin kapacitet til at forstå informationen når den gives. Det kan skabe problematikker i forhold til forberedelse op til operation både mentalt men også praktisk, hvor f.eks. overholdt faste, medicinering med mere, kan være afgørende for, om operationen kan gennemføres.

 

7. eHOOD

Partnere: Sincera, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), Impactly

Denne ansøgning omhandler forlængelse af eksisterende fyrtårnsprojekt eHOOD, som er bevilget for at finde en stærk interventionsmodel, til at forebygge fedme og livsstilssygdomme samt forstærk mental trivsel hos udsatte unge i udskolingsalderen. eHOOD er under Life Science Cluster samarbejdet etableret i hhv. Tårnby og Albertslund. Ansøgningen til fremsendes for at kunne forankre eHOOD modellen i Albertslund og Tårnby med et stærkt og valideret data-og impact-grundlag samt etablere basis for skalering af eHOOD.

 

8. Adfærdskomponenter til træningsapp

Partnere: 50 Minutes ApS (50MIN), Syddansk Universitet (SDU)

SDU har udviklet Intelligent Motion, der er et evidensbaseret træningskoncept der skræddersyer træningen til den enkelte ud fra ens arbejdsprofil, fysisk kapacitet, muskel-og skeletbesvær og generelle helbredsprofil. Konceptet er sidenhen blevet udviklet som en smartphone-app af 50MIN, og har været testet hos virksomheder i forhold til brugervenlighed, motivation og implementering.

 

9. Barrierer for adherens til medicinsk behandling

Partnere: Youarewe, Statens institut for folkesundhed (SIF/SDU), Kontur læge Inge Vestbo

At tage medicin eller ej – en pilot-undersøgelse til mindskelse af social ulighed i korrekt anvendelse af medicin (adherens). Det er velkendt, at patienter sjældent tager al den medicin, som sundhedsansatte ordinerer og forventer, at patienterne tager. Dette har betydning for effekt af behandling med betydende afledte omkostninger – menneskelige som økonomiske. Den manglende adherens til behandling udgør således et væsentligt samfundsmedicinsk problem og er med til at forstærke ulighed i sundhed. Vi ønsker med patientinddragelse at belyse, hvilke barrierer der betyder mest for adherens og sammen med patienter udvikle bedre redskaber for at øge adherens til medicinsk behandling.

 

10. Dynamiske kostplaner

Partnere: Movesca, Fredericia kommune

I samarbejde med Fredericia Kommune har Movesca derfor udviklet en digital løsning til kostregistrering, som gør dataopsamling og effektmåling lettere og hurtigere – ligesom diætisterne løbende kan følge med i indsatsen via de opsamlede data. som gør Fredericia og Movesca ønsker nu at udvikle en løsning til dynamisk simulering og model det meget lettere for diætisterne at udarbejde individualiserede kostplaner og at kommunikere planerne til det plejepersonale, som har den direkte borgerkontakt. Diætisten kan løbende justere ernæringsplanen, og plejepersonalet kan anvende løsningen som et aktivt Støtteværktøj ved sammensætning af borgerens daglige kosttilbud f.eks. med fokus på at opnå et ønsket proteinindtag.

 

11. Forbedring af uddannelse og patientbehandling ved en åben platform til kirurgiske sygeplejersker

Partnere: Safe Surgery ApS, Plastik- og brystkirurgisk afdeling, Roskilde, Sjællands universitetshospital

Vi vil udvikle en åben web-baseret uddannelsesplatform til kirurgiske sygeplejersker med interaktive billed-cases, video, step-by-step læring og AI baserede quiz moduler

 

12. Data-og vidensindsamling til understøttelse af digitale udviklingsprojekter, der kan sikre mindre sundhedsmæssig ulighed iblandt socialt udsatte og sårbare borgere.

Partnere: SafeJournal ApS, Furesø Kommune, DTU Compute

SafeJournal er en digital arbejdsplatform til sociale organisationer og tilbud, der har udviklet og udvikler en række digitale værktøjer, der skal hjælpe med medarbejdere, der arbejder indenfor socialområdet med en bedre og mere sikker medicinhåndtering og sundhedsadministration. SafeJournal arbejder lige nu på to udviklingsprojekter: ’Digital pillescanner’ og ’Innovation i praksis’.