Bevilgede projekter – UFS pulje 2, Oktober 2023

Videnbroprojekter, Pulje 2, Oktober 2023

1. Ny vaccine mod urinvejsinfektioner for større lighed i sundhed

Partnere: Roskilde Universitet, Proxi Biotech og Croda Danmark

Projektperiode: 01.11.2023-31.08.2024

Formål: Urinvejsinfektioner (UVIr) er en af de mest almindelige infektioner i verden med >400 millioner tilfælde og 236.000 dødsfald årligt. UVI påvirker alle køn og aldre, men er især udbredt hos kvinder, da det anslås at >40% af kvinder vil udvikle mindst én UVI i deres liv. Infektionen skyldes hovedsageligt uropatogen E. coli(UPEC), som producerer forskellige virulensfaktorer, heriblandt to toksiner. I dette projekt vil vi gerne undersøge muligheden for om disse to toksiner kan afgiftes og bruges som antigener i en vaccine mod UPEC-baseret UVI.

 

2. Metamaterialer til ortopædiske applikationer

Partnere: FORCE Technology, Exo360 og Prototal Damvig (Prototal)

Projektperiode: 01.12.2023-31.06.2024

Formål: I dette projekt skal forskellige elastometriske metamaterialer testes og valideres i forbindelse med anvendelsen i medical devices indenfor det ortopædiske medicinske speciale, dvs. sygdomme i bevægeapparatet.

Projektet er et samarbejde mellem medical device design virksomheden Exo360, Prototal Damvig som er førende indenfor additive manufacturing teknologi som bruges i fremstillingen af elastomeriske metamaterialer, samt FORCE Technology som har ekspertise inden for bl.a. materiale- og måleteknologi, testmetoder mv., der kan rådgive omkring sikkerheden og effektiviteten af disse materialer, før de bruges i løsninger til behandling af mennesker. Smarte materialer og 4D-additiv fremstilling kan radikalt forbedre non-kirurgisk ortopædisk behandling. I projektet skal metamaterialet testes ifm. en specifik prototype, Exo360Wrist, som er et produkt til den mest almindelige skade, et brækket håndled. Med projektet håber partnerne at kunne verificere sikkerheden og effektiviteten af metamaterialet mhp. at kunne anvendes i løsninger til behandling af kirurgiske brud såsom Exo360Wrist, der kan komme patienter til gode.

 

3. Biometrisk data som redskab til at styrke samspillet mellem bruger og robotteknologi

Partnere: Teknologisk Institut, Yuman A/S, LifeScience Robotics A/S og Self Welness ApS

Projektperiode: 08.01.2024-31.08.2024

Formål: Succesfuld implementering af robotter i sundhedssektoren har tæt sammenhæng med en effektiv interaktion mellem bruger og robot. Dette sikrer, at robotten kan udfylde den rolle, den er designet til, og dermed opnås tillid, korrekt behandling for patienten og nødvendig assistance for personalet. Projektet undersøger mulighederne for at forbedre interaktionen ved at inddrage biometriske målinger fra personen, der bruger robotten, for at opnå en mere præcis og individuelt tilpasset interaktion.

 

4. System til patienters egenmonitorering af Biomarkører

Partnere: Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, BioStrip ApS og FluimediX

Projektperiode: 01.11.2023-31.08.2024

Formål: BioStrip ApS har udviklet en teknologi som muliggør at patienter selv kan analysere blodprøver i hjemmet for indhold og koncentration af biomarkører. Dermed kan patienter undlade læge- eller sygehusbesøg til fordel for såvel patient som sundhedsvæsen. Tillige kan monitorering af biomarkører udføres mere intensivt end det er praktisk muligt i dag. Det åbner mulighed for rettidig og individuelt patient-tilpasset intervention, hvis behandling skal tilpasses. Teknologien er baseret på en intelligent strip, som kommunikerer med en smartphone uden brug af eksternt apparatur.

BioStrip ApS har behov for medicinsk input for at videreudvikle teknologien og Aarhus Universitetshospital har behov for teknologi, der gør det muligt at monitorere patienters behandlingsniveau og – _effektivitet. Fluimedix bidrager til samarbejdet med adskillelse af plasma og blodceller der skal integreres som første trin i strippens funktioner. Aalborg Universitet bidrager i den aktuelle projektfase ikke økonomisk eller med andre direkte resurser, men med viden om sensorteknologi og får via projektet indsigt i klinisk implementering. Alle 4 parter er således tæt integreret i projektet.

 

5. Green Drugs

Partnere: Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, QNTM Labs og Orifarm A/S

Projektperiode: 01.11.2023-31.08.2024

Formål: Reduktion af klimapåvirkningen af terapeutisk stofbrug i sundhedssektoren i Danmark – Green Drugs: Klimaforandringer er en stor trussel mod menneskers sundhed, og World Health Organization (WHO) forudser 250.000 yderligere årlige dødsfald på verdensplan frem mod 2050 som følge af klimaforandringer – herunder et varmere og mere ekstremt klima. Farmaceutiske produkter kan påvirke klimaet negativt under produktions-, brugs- og efterbrugsfaser. Visse terapeutiske lægemidler, som anæstetiske gasser, fungerer som potente drivhusgasser, når de frigives under brug, mens andre bidrager til klimaændringer gennem energiintensive produktionsprocesser eller forsyningskæder. Der mangler dog evidens, der understøtter prioriteringen af lægemidler baseret på klimapåvirkning.

Dette projekt har til formål at indsamle data fra industrien, hospitaler og patienthandlinger, der bidrager til lægemidlers klimaaftryk. Disse data vil gøre det muligt at udvikle en livscyklus-opgørelsesmodel til beregning af klimaaftryk af almindeligt anvendte lægemidler og vil udstyre medicinalindustrien med viden til at indarbejde klimapræstationer i lægemiddeldesign og markedsføringsstrategier. Projektet vil desuden muliggøre beslutningsstøtte vedrørende brugen af klimavenlig medicin til gavn for alle patienter og borgere. Projektet er unikt, og dets potentielle indvirkning gør det til en uvurderlig mulighed for sundhedspleje, industri og miljømæssig bæredygtighed.

 

6. Actions of Interleukin-22 on the human gut-barrier during inflammatory disease

Partnere: Aarhus Universitetshospital, Cytoki Pharma og Biomcare

Projektperiode: 01.11.2023-31.08.2024

Formål: I dette samarbejdsprojekt vil vi undersøge, hvordan immunsignalmolekylet interleukin (IL)-22 fremmer heling af den syge tarmbarriere hos patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom og levercirrose for at fremme dets anvendelse som en ny terapi. Dysfunktion af tarmbarrieren er en nøglefaktor i disse sygdomme. Vi vil udsætte tarmbiopsier fra patienter for IL-22 og nedsætte et panel af analyser til at vurdere ændringer i tarmbarrierefunktionen. Cytoki Pharma udvikler en IL-22-analog, men har brug for translationelle data for at fremme sin kliniske udvikling. På AUH har vi stor erfaring med forskning i IL-22. Hvis det lykkes, kan denne nye behandlingsmetode forbedre livet for patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom og imødekomme et kritisk behov for effektive behandlinger til patienter med levercirrose.

7. NeuralFidelity Initiative: EEG Signal Precision Analysis

Partnere: Danmarks Tekniske Universitet, Imaging Future ApS og Indesman

Projektperiode: 01.11.2023-31.08.2024

Formål: Projektet forener DTU, Imaging Future Aps og Indesman for at validere en avanceret EEG-forstærker og hjelm, der sigter mod at forbedre diagnosticering og behandling inden for psykiatrien. Samtidig adresserer projektet lighed i sundhed ved at gøre præcis hjernemålingsanalyse bredt tilgængelig. Med en stærk synergi mellem industrielle, kommercielle og akademiske kompetencer, baner projektet vejen for innovative løsninger inden for neuroteknologi og skaber fundamentet for fremtidige samarbejder og global ekspansion. Dette initiativ styrker Danmarks position som innovator inden for sundhedsteknologi og bidrager til en mere inkluderende sundhedssektor.

8. Monitorering af borgere og patienter i eget hjem

Partnere: Teknologisk institut, Teton.ai ApS og Ward247 ApS

Projektperiode: 01.12.2023-30.06.2024

Formål: Der er i disse år et stigende fokus fra både regeringens, regionernes og kommunernes side i forhold til anvendelsen af digitale teknologier til forebyggelse, behandling og tidlig opsporing i det nære sundhedsvæsen og i borgernes egne hjem. Formålet med dette projekt er, et samarbejde mellem Teknologisk Institut, to sundhedsteknologiske start-ups, Sygehus Sønderjylland og fire sønderjyske kommuner, at afdække muligheder og barrierer for at anvende sensorer, vision-teknologi og AI til digital understøttelse af monitorering af borgere og patienter i eget hjem, herunder afdække muligheder og barrierer for digital videreudvikling af konceptet ”plejehjem i eget hjem” og understøttelse af det tværsektorielle samarbejde.

 

9. ThreeSense

Partnere: Alexandra Instituttet, VIA University College, VELA og Create it REAL

Projektperiode: 15.11.2023-01.09.2024

Formål: Projektet udforsker og afprøver sensorbaseret dataopsamling og -visualisering til evaluering af brugen af hjælpemidler i borgeres hjem. Via sensorinstrumentering af VELA arbejdsstole udvikles nye metoder og en sensorplatform til indsamling af objektive data om hjælpemiddelbrug. Vha. data gives borgere en stemme og velfærdsteknologi målrettes bedre den enkelte. Målet er forbedret hjælpemiddelbrug hos borger, optimeret bevillingspraksis hos kommuner og udvikling af nye værditilbud for producenter.

10. Mitigating the impact of chronic joint disorders – improving diagnostics of novel treatment and improving companion diagnostics

Partnere: Aalborg Universitet, Nordic Bioscience og Bioxpedia

Projektperiode: 01.12.2023-31.08.2024

Formål: Slidgigt er en af de førende årsager til handicap, smerte og tab af livskvalitet hos mennesker. Der er et presserende behov for bedre prognoser og behandlinger for dem, der lider af slidgigt, samt tidlig diagnostik og nye interventioner for alle de mennesker, der risikerer at udvikle sygdommen. Hidtil findes der ingen kur mod slidgigt, der fører til langvarig kronisk handicap. Imidlertid indikerer en eksperimentel tilgang ved hjælp af nano-guldpartikler et stort potentiale for at udløse regenerative virkninger hos slidgigt-patienter, hvilket muliggør potentielle regenerative virkninger. Ledkirurgi inden for protetisk knæudskiftning kan resultere i bivirkninger, hvis bakterielle infektioner opstår i leddet.

I dette Innovationskraft-projekt sigter vi mod at anvende en meget innovativ kombination af proteomics-baserede strategier og informatikbaserede undersøgelser til at validere biomarkører for nano-guldpartikelbehandlingsresultat og moden biomarkør for serologiske assays, der indikerer vævsnedbrydning, regerative processer og sepsis i slidgigt i en ledsagende diagnostisk kontekst.