Fordele ved dansk-tysk samarbejde på ældreplejeområdet

Care-AI
Stefan Seidler, medlem af den tyske Bundestag.

Både danske og tyske aktører på ældreområdet kan stå stærkere ved at lære af hinandens erfaringer. Derfor arbejder netværket Care-AI nu på en ansøgning til et projekt, der bl.a. skal klarlægge relevante AI-løsninger, der kan støtte op om ressourceudfordringerne i ældreplejen på tværs af den dansk-tyske grænse.

English

Det dansk-tyske netværk Care-AI har gennem et år indhentet inspiration fra bl.a. virksomheder, vidensinstitutioner og repræsentanter fra ældreplejen i både Tyskland og Danmark. Nu er gruppen klar til at ansøge Interreg A om bevilling til et projekt, der forhåbentligt kan køre i en årrække.

Målet med Care-AI-projektideen er:

At støtte den individuelle pleje og det meningsfulde arbejdsliv for plejepersonale for at styrke fremtidens ældrepleje ved at bruge AI-løsninger.

Care-AI ledes af Professionshøjskolen Absalon og har følgende partnere:

  • Kiel University of Applied Sciences
  • Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein
  • PCT digital GmbH
  • Danish Life Science Cluster

Care-AI er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Det dansk-tyske netværk Care-AI har samlet en række input – fra tysk og dansk side – til den kommende projektansøgning.

Se og hør dem her:

Stefan Seidler, medlem af den tyske Bundestag, SSW

– Samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse er altid værdifuld, men i sundhedssektoren er det afgørende, fordi vi har de samme store udfordringer.

 

Thomas Tucker, co-founder, PCT digital GmbH

– Der er en række regulative og juridiske barrierer, man skal overvinde for at komme ind på det tyske marked for ældrepleje. Men vi er klar til at støtte de danske virksomheder, og vi ser frem til at lære af deres erfaringer med digitalisering på plejeområdet.

 

Johannes Ripken, projektleder, DiWish – Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein

– Vi har to mål med Care-AI. Vi vil nu søge projektmidler, og vi er allerede i gang med at skabe et økosystem. Vi mærker, at folk er engagerede, og der er allerede opstået relationer på tværs af lande og sektorer.

 

Karen Lindegaard, Danish Life Science Cluster og Care AI

– I Danmark har vi arbejdet med digitalisering i ældreplejen i mere end 10 år – og erfaringerne med AI begynder også så småt at blive realiseret. Det kan den tyske plejesektor få glæde af, fordi de endnu ikke er på samme niveau.

 

Care-AI er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.


English – Benefits of Danish-German cooperation within elderly care

Benefits of Danish-German cooperation within elderly care

Both Danish and German operators within the elderly care area can now join forces and learn from each other’s experiences. The Network Care-AI is therefore currently working on a project to identify the relevant AI-solution to support the resource challenges in elderly care across the Danish-German border.

The Danish-German Network Care-AI has over a year now gathered inspiration from companies, knowledge institutions, and representatives from elderly care in both Germany and Denmark. The group is now ready to apply for funding from Interreg A for a project that will hopefully run for several years.

The goal of the Care-AI project idea is:

To support individual care and contribute to meaningful work-life for the caregivers to strengthen the future of elderly care by using AI-solutions.

Care-AI is led by University College Absalon and following partners:

  • Kiel University of Applied Sciences
  • Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein
  • PCT digital GmbH
  • Danish Life Science Cluster

 The Care-AI network project is financed by Interreg Deutschland-Denmark with funds from the European Regional Development Fund. Read more on Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

 The Danish-German network Care-AI has gathered the following inputs – from the German and Danish sides – for the upcoming project application. Watch and listen to them here:

 

Stefan Seidler, member of the German Bundestag, SSW

– Cooperation across the German-Danish border is always valuable, but it is crucial in the healthcare sector as we experience the same big challenges.

 

Thomas Tucker, co-founder, PCT digital GmbH

– There are several regulatory and legal barriers to overcome when entering the German market for elderly care. But we are ready to support the Danish companies and we look forward to learning from their experiences with digitalization within the care sector.

 

Johannes Ripken, project leader, DiWish – Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein

– We have two goals with Care-AI. We will apply for project funds, and we are already establishing an ecosystem. We can tell that people are engaged and there have already been established contacts across the countries and sectors.

 

Karen Lindegaard, Danish Life Science Cluster and Care AI

– In Denmark, we have already worked with digitalization within elderly care for more than 10 years – and the experiences with AI are now starting to become a realization. This will benefit the German care sector as they are not yet at the same level.

 

Care-AI is financed by Interreg Deutschland-Denmark with funds from the European Regional Development Fund.Read more on Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931