Tidsplan og tydelig rollefordeling banede vejen for succesfuldt OPI-samarbejde

Et tæt samarbejde mellem virksomheder, offentlige parter og videninstitutioner kræver tidlig forventningsafstemning. Læs mere om, hvordan virksomheden Boblberg fik udviklet sin løsning, Støttende Borger-Bobler, i samarbejde med kommuner og Syddansk Universitet.

6. maj 2019

Løsningen ‘Støttende Borger-Bobler‘ er et simpelt digitalt værktøj, som gør det muligt at benytte fortrolige og støttende kommunikationsgrupper i et sikkert og lukket online forum. Hensigten er at give borgere mulighed for at få støtte og kommunikere med sundhedsfaglige medarbejdere, frivillige, pårørende og tidligere patienter.

I projektperioden, der løb over 10 måneder, har der været to parallelle testforløb; et på Recovery College i psykiatrien i Vejle Kommune og et i Videnscenter for Demens i Esbjerg Kommune.

Anders V. Stæhr, medstifter af Boblberg, har været glad for de to testforløb:

– Det har vist sig at være en god idé med de to testforløb, fordi vi kunne bruge de erfaringer, vi fik det ene sted, i både det ene og det andet testforløb. Da løsningen er blevet testet hos forskellige borgergrupper og forskelligt personale betyder det også, at testene er mere pålidelige og anvendelige i det videre arbejde.

Forventningsafstem og udarbejd tidsplan

Boblberg har også erfaret, at det ved projektopstart er afgørende at parterne forventningsafstemmer ambitionsniveauet for projektdeltagelse. Forventningsafstemningen skal indebære et tydeligt mål med testforløbet, en klar rollefordeling samt en realistisk tidsplan, hvor der er taget højde for spidsbelastninger i det offentlige.

– En tidsplan fungerer som et hjælpeværktøj til at sikre fremdrift i projektet, hvilket ofte viser sig at være værdifuldt, når mange partnere skal samarbejde, siger Anders V. Stæhr.

Samtidig er det vigtigt at anerkende, at parterne i et innovationsprojekt ikke kender det endelig resultat på forhånd, men alligevel skal bidrage med ressourcer.

– Vi har gjort meget ud af at italesætte, at vi ikke kender resultatet på forhånd, og at det er et vilkår i et innovationsprojekt. Den løbende dialog har betydet, at parterne har haft lyst til at bidrage og har haft tillid til hinanden, siger Anders V. Stæhr.

Det videre samarbejde

OPI-samarbejdet har ført til vellykket innovation, og det har vist sig, at løsningen kan bruges i langt flere sammenhænge end først antaget. Der er et tilsvarende behov for at sikre fortrolige støtte- og mentorgrupper under og efter sundheds- og forebyggelsestilbud i regionerne og kommunerne. Det gælder f.eks. områderne alkoholbehandling, demens, KOL, kræft, kostvejledning, rygning, psykiatri, diabetes, hjertekarsygdomme samt graviditet og barsel.

– Inden testforløbet havde vi ikke forestillet os, at løsningen Støttende Borger-Bobler kunne hjælpe så mange forskellige borgergrupper. Vi ser i den grad frem til det videre samarbejde, og til at indfri potentialet hos andre borgergrupper, siger Anders V. Stæhr.

Partnere i projektet

OPI-projektet Støttende Borger-Bobler er et OPI-samarbejde mellem: Boblberg, Syddansk Universitet, Psykiatrien i Region Syddanmark (+CoLab Recovery & Rehab), Recovery College i Vejle Kommune og Videnscenter for demens i Esbjerg Kommune.

OPI-Projektet Støttende Borger-Bobler er støttet af Syddansk OPI-Pulje med midler fra Den Europæiske Regionalfond og Syddansk Vækstforum.

Eksempel på en vellykket arbejdsfordeling

  • Psykiatrien i Region Syddanmark (+CoLab Recovery & Rehab) stod for test og evalueringsdesign ud fra VTV-modellen, der giver en helhedsvurdering af teknologien ud fra parametrene teknologi, borger, organisation og økonomi.
  • Recovery College i Vejle Kommune kortlagde behovet for test og stod for kontakten til borgerne og peer-to-peer ambassadører.
  • Videncenter for demens i Esbjerg Kommune har afdækket behovene hos de sundhedsfaglige medarbejdere. Derudover har de stået for kontakt til og præsentation for pårørende grupper og har afholdt test. Testene var udformet sådan at de understøttede medarbejdernes arbejdsgange og dialog med borgerne.
  • PsykInfo, Bedre Psykiatri og EN AF OS ambassadører gav input til behov, design, funktionalitet og tests.
  • Syddansk Universitet har bistået projektet med tre workshops: W1: Stakeholders værdiskabelse, W2: Værdikæden og købsprocessen, og W3: Salgsprocessen.
  • Boblberg understøttede brugertest, udvikling og tilpasning af produkt, og vil i det videre arbejde bidrage med en strategi for implementering.

Læs mere om projektet her.

Foto: rawpixel.com/Pexels

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster