10 anbefalinger – sådan kan bæredygtige partnerskaber skabe nye effektive løsninger, klar til implementering

Hvordan driver man samarbejder og organiserer veldrevne partnerskaber, som skaber målbare resultater inden for life science? Der mangler viden på dette område, og derfor har Københavns Universitet udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan strategiske partnerskaber styrkes. Anbefalingerne skal danne præcedens for fremtidens gode offentlig-private partnerskaber til løsning af komplekse udfordringer.

Når komplekse samfundsudfordringer skal løses på sundhedsområdet, ser vi i stigende grad, at offentlige og private aktører går sammen og danner strategiske partnerskaber med en missionsorienteret tilgang.

Inden for life science er de offentlige private partnerskaber særlig relevante, fordi problemstillingerne er så komplekse, at der er brug for den nytænkning og synergi, som netop kan opstå i brede og mangfoldige partnerskaber på tværs af sektorer, perspektiver og discipliner.

Partnerskaber er populære – men implementeringen halter

Københavns Universitet er en af parterne i Erhvervsfyrtårn Life Science, som et initiativ fra Erhvervsministeriet, der har til formål at sikre vækst og velfærd ved hjælp af strategiske partnerskaber mellem offentlige og private aktører.

Maria Kristiansen, professor på Københavns Universitet har stået i spidsen for en gruppe af forskere, der har udarbejdet et whitepaper, der præsenterer en dybdegående forskningsbaseret evaluering af partnerskabsmodellen i Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt, som blev lanceret i 2022. Danish Life Science Cluster har leveret det sundhedsfaglige input.

Whitepaper’et bidrager med vigtig viden om, hvordan disse partnerskaber bedst muligt etableres og faciliteres.

Læs whitepaper her

Fra præsentationen af rapporten på Folkemøder. Foto Alexander Vissing

Udfordringerne

I rapporten hedder det bl.a.

– Partnerskabernes popularitet er der ikke tvivl om, men udfordringen består i særdeleshed i at sikre, at de er bæredygtige samt resulterer i reelle implementerbare og effektive nye løsninger skabt i fællesskab på den konkrete samfundsudfordring. Det store spørgsmål er så, hvordan man ikke kun etablerer og opstarter disse partnerskaber på den bedst mulige måde, men også faciliterer og sikrer bæredygtigheden af strategiske offentligt-private partnerskaber?

Præsenteret på Folkemødet

Rapporten bærer navnet ’Mod bæredygtige offentlig-private strategiske partnerskaber i life science: anbefalinger fra partnerskabsevalueringen af Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt’. Den blev præsenteret ved årets Folkemøde på Bornholm, og Maria Kristiansen ser nu frem til at præsentere og drøfte whitepaper for en bredere kreds.

– Vi vil gerne indgå i andre partnerskaber på life science-området, og Københavns Universitet har netop lanceret en innovationsstrategi, som understøtter dette, fortæller Maria Kristiansen.

Foto: Alexander Vissing
Maria Kristiansen på Folkemødet 2023. Foto: Alexander Vissing

10 anbefalinger skal styrke fremtidige offentligt-private partnerskaber.

Rapporten samler 10 anbefalinger, som skal danne præcedens for, hvordan man former gode offentlig-private partnerskaber til løsning af komplekse udfordringer.

  • Anbefaling 1: Hvis udfordringen er kompleks, så er der brug for langsigtede strategiske partnerskaber.
  • Anbefaling 2: inddrag en participatorisk, eksplorativ og brugercentreret proces før løsninger identificeres og beskrives.
  • Anbefaling 3: Forskellighed i rationaler/værdi kalder på et rummeligt og tydeligt narrativ for at sikre mening og retning.
  • Anbefaling 4: Facilitering af kendskab, roller og relationsdannelse på tværs af partnerskabets aktører er nødvendigt.
  • Anbefaling 5: Tid til løbende tilpasning, forventningsafstemning og transparens i beslutningsprocesser er vigtige forudsætninger for deltagelse.
  • Anbefaling 6: Et partnerskabscenter kan understøtte administrative processer og intern kommunikation.
  • Anbefaling 7: Den langsigtede værdiskabelse kræver alignment med strategier og fokus på kompetenceløft.
  • Anbefaling 8: Implementering og skalering skal prioriteres gennem hele partnerskabets levetid.
  • Anbefaling 9: En systematisk videnstilgang med rettidig involvering af studerende og forskere fra forskellige vidensinstitutioner kan understøtte og dokumentere implementering, effekt og impact.
  • Anbefaling 10: Finansieringsmodeller for strategiske partnerskaber skal kombinere finansieringskilder som reflekterer forskelle over partnerne, og kombinere erhvervsfremmemidler, fondsmidler og offentlige midler.

Offentlig-privat innovation er et af kerneområderne i Danish Life Science Cluster

Dette whitepaper bygger på forskning gennemført som led i den tværgående evaluering af organiseringen af det det offentligt-private partnerskab Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt og har modtaget støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (bevillingsnr. REACTRF-21-0024).

Whitepaperet har gennemgået en uafhængig fagfællevurdering. 

Læs whitepaper her

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312