Mental sundhed – udfordringerne kan kun løses via innovative partnerskaber

Angst, depression, stress og dårlig trivsel. Mental mistrivsel er blevet én af Danmarks dyreste og mest bekymrende sundhedsudfordringer. Udfordringerne er synlige i skolerne, blandt de unge, på arbejdspladserne og blandt de ældre.

Dette debatoplæg er tidligere blevet bragt på Sundhedsmonitor.dk.

Analyser viser, at næsten halvdelen af de unge oplever en grad af mistrivsel. Hver tiende dansker bliver ramt af angst, og tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at stress er årsag til mere end tre millioner ekstra sygedage om året, svarerende til 13.000 fuldtidsstillinger.

Området er komplekst, bl.a. fordi omfanget af diagnoser er enormt, og danskere i alle aldre rammes. Desuden er behandlingsansvaret fordelt på flere offentlige sektorer og involverer mange aktører og faggrupper.

Derfor er der brug for nye innovative løsninger.

Men fordi udfordringerne inden for mental sundhed er så komplekse og har så mange vinkler, er vi nødt til at samle mennesker med vidt forskellige baggrunde for at skabe meningsfulde resultater. Vi tror på at samarbejde mellem offentlige og private sektorer er den mest effektive strategi til at tackle de komplekse udfordringer, som sundhedssektoren står overfor.
Forpligtende partnerskaber er den stærkeste model til at møde udfordringerne og forbedre den mentale sundhed.
Ved at samle forskellige kompetencer og perspektiver, kan vi generere ny viden og forbedre de involveredes færdigheder – og dermed udvide og forstærke partnerskabet.

Derfor skal vi danne forpligtende, langsigtede partnerskaber mellem erhvervslivet, private organisationer, videninstitutioner som universiteter og professionshøjskoler samt sundhedsvæsnet i stat, region og kommune.
Vi skal forpligte os til at samarbejde om denne svære udfordring, så vi kan samle viden og erfaringer om behov, best practices og muligheder for nye løsninger.

Erhvervsfyrtårn Life Science er et tværsektorielt partnerskab, som netop samler både store og små virksomheder, kommuner, hospitaler, videninstitutioner og en lang række andre organisationer. Formålet er at generere viden og resultater om, hvordan man kan bruge offentligt privat samarbejde til at tackle de store sundhedsudfordringer. Siden Erhvervsfyrtårn Life Science blev etableret af Erhvervsstyrelsen 2021, har 315 virksomheder engageret sig i partnerskabet, og partnerskabsmodellen har vagt international interesse. Partnerne har bl.a. delt erfaringer i Europa-Kommissionen, Italien, USA og Canada.

I 2024 sætter Erhvervsfyrtårn Life Science fokus på udfordringer inden for mental mistrivsel. Vi vil understøtte regeringens 10-års-plan for psykiatri og mental sundhed, ved at fokusere på de tre højest prioriterede indsatsområder:

  • Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
  • Styrkede indsatser for mennesker med svære psykiske lidelser
  • Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser, bl.a. på arbejdspladser.

Vi mener, at udfordringerne på disse områder kræver mange forskellige kompetencer og perspektiver, og derfor vil vi for hvert indsatsområde skabe samarbejder, som engagerer leverandører og modtagere, skaber nye innovative løsninger og indsamler værdifuld viden.

Erfaringerne fra de to første leveår med Erhvervsfyrtårn Life Science viser gode resultater. Kun ved at kombinere indsigt og viden fra både det private og det offentlige, kan vi skabe differentieret, personlig behandling baseret på faglige vurderinger, som anbefalingerne lyder.

Vi ser frem til samarbejdet i 2024.

Læs mere om: Åben national pulje

Karin Jexner Hamberg er formand for Erhvervsfyrtårn Life Science
Diana Arsovic Nielsen er formand for styregruppen i Erhvervsfyrtårn Life Science

Erhvervsfyrtårn Life Science er medfinansieret af Den Europæiske Union.