Ny projektidé skal fremtidssikre ældreplejen i Danmark og Tyskland

Ældreplejen på tværs af den dansk-tyske grænse skal fremtidssikres, og en ny projektidé er nu klar. I et netværk under ledelse af Professionshøjskolen Absalon, har bl.a. Kiel University of Applied Sciences og Danish Life Science Cluster inddraget kommuner, virksomheder og andre parter til at være med til at udvikle projektideen. Denne co-creation tilfører projektet bæredygtighed og endnu mere relevans.

English

Kunstig intelligens kan blive et værdifuldt værktøj i fremtidens ældrepleje. Derfor er en række parter gået sammen om at udvikle en projektidé, som skal undersøge, hvordan kunstig intelligens giver mest værdi i ældreplejen i Danmark og Tyskland. Projektideen er udviklet af netværket Care-AI Network, som har Professionshøjskolen Absalon i spidsen.

Netværket har afholdt en række workshops, hvor bl.a. 15 kommuner, en lang række virksomheder og både en dansk og en tysk sundhedsklynge er kommet med input til projektideen.

Deltag i webinaret Digitalization of the German elderly care sector

– På workshops’ne har vi været helt åbne og spurgt kommuner til deres udfordringer. Derfor er vi nu klar til at skrive et meget praksisrelevant projekt, som er bygget på medarbejdernes behov, og som skriver sig ind i de politiske strategier, som kommunerne arbejder med, forklarer projektleder Ulla Skjødt fra Center for Sygepleje på Professionshøjskolen Absalon, der er lead-partner på Care-AI.

Care-AI Network består foruden Professionshøjskolen Absalon af Kiel University of Applied Sciences, Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein, PCT digital GmbH og Danish Life Science Cluster.

Ny projektmodel giver bedre udgangspunkt

Processen med at udvikle projektidéen har kørt efter en model for netværksprojekter, som er et nyt redskab, EU Interreg Deutschland-Danmark har skabt. Modellen har gjort det muligt at danne netværket af potentielle projektpartnere fra det offentlige og det private med det formål at afsøge behov, marked, potentiale. Netværket har afholdt tre workshops.

– Et projekt som dette skal være relevant i mange år, og derfor har det været afgørende, at vi har kunnet analysere behovene og potentialet fra hele økosystemet. Vi har haft mulighed for at samle behovene fra en række kommuner, og virksomheder og videninstitutioner har givet input til potentialerne, forklarer Karen Lindegaard, projektleder og international koordinator i Danish Life Science Cluster.

Så relevant og driftsnært som muligt

Aabenraa Kommune er en af de 15, der har givet input til, hvordan det kommende projekt om AI på ældreområdet kan se ud.

– Vi sikrer, at projektet munder ud i aktiviteter, som passer ind i vores behov, når vi som kommune får lov at være med allerede i opbygningsfasen. Vi kan være med til at præge projektet, så det bliver så relevant og så tæt på vores daglige drift som muligt, og det er naturligvis en fordel, siger Theresa Bahnsen Jepsen, udviklingskonsulent, Aabenraa Kommune.

Kom også med til Care-AI Network’ets afslutningskonference i Flensborg 28. juni

Vigtige input fra SMV’er

Også fra et kommercielt synspunkt har netværksdelen været en fordel, fortæller Thomas Tucker, co-founder i den tyske SMV, PCT digital GmbH, som er en tæt netværkspartner.

– Det har været værdifuldt for os at være en del af dette netværk på tværs af grænsen, især fordi netværket er opbygget med stærke aktører og organisationer, der arbejder med omsorg i både Danmark og Tyskland. Disse områder vil være afgørende for vores forretning i fremtiden, siger Thomas Tucker.

Inspiration og udrulning af muligheder på tværs af grænsen

Care AI Network-projektet er baseret på et stærkt behov for at udvikle teknologier til hjemmeplejen. Hovedformålet er at skabe et bæredygtigt, tværfagligt netværk på tværs af den dansk-tyske grænse. Netværket skal fremme grænseoverskridende vidensudveksling og samarbejde inden for kunstig intelligens, hjemmepleje og organisatoriske udfordringer.

Samtidig har det til formål at inddrage en bredere kreds af nationale og internationale forskningsinstitutioner, hjemmeplejeorganisationer og virksomheder.

– Care-AI Network og senere det reelle projekt skal skabe gensidig inspiration og læring på tværs af den dansk-tyske grænse. De danske erfaringer med digital transformation og de mange digitale løsninger, der allerede er taget i brug i plejesektoren, bringes i spil ned over grænsen. Samtidig skal de stærke kompetencer i det tyske erhvervsliv og forskningsmiljø inden for digitalisering og AI udfoldes. Derved får vi indblik i fælles behov og udfordringer for digitale løsninger i fremtiden hjemmepleje, siger international koordinator Karen Lindegaard, Danish Life Science Cluster.

Fakta:

Care-AI er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.


English – Care-AI

New project idea must secure the future of elderly care in Denmark and Germany

The elderly care, bordering Denmark and Germany, must be secured for the future and a new project idea is now set. A network led by University College Absalon, Kiel University of Applied Sciences, and Danish Life Science Cluster amongst others has included municipalities, companies, and other partners in the development of the new project idea. This co-creation contributes to even more relevance and sustainability.

Artificial intelligence can become a valuable tool in future elderly care. Several parties have therefore joined to develop a project idea to investigate how artificial intelligence can add the most value in German and Danish elderly care. The project idea is developed by the Care-AI Network with Community College Absalon as the lead.

Join the webinar Digitalization of the German elderly care sector

The Network has held several workshops including 15 municipalities and several companies. Furthermore, both a Danish and a German health cluster have provided input for the project idea.

– We have been completely open at the workshops and asked about the challenges within the municipalities. Therefore, we are now ready to start the writing of a project with high practice relevance, building on the employees’ needs and including the municipalities’ political strategies, states project leader, Ulla Skjødt from The Centre of Nursing at University College Absalon, lead-partner on Care-AI.

Alongside The University College Absalon, the Care-AI Network also consists of Kiel University of Applied Sciences, Digital Wirtschaft Schleswig-Holstein, PCT digital GmbH, and Danish Life Science Cluster.

The new project model provides a better starting point

The process of developing the project idea has been navigated by a model for network projects, which is a new tool, created by EU Interreg Deutschland-Danmark. The model has made it possible to form the network with potential project partners from the public and private sectors to investigate needs, market, and potential. The network has held three workshops.

– A project like this must stay relevant for many years and it is, therefore, crucial that we are able to analyze the needs and potential of the entire ecosystem. We have had the opportunity to gather the needs from several municipalities, and companies and knowledge institutions have provided input on the potential, states Karen Lindegaard, project leader and international coordinator in Danish Life Science Cluster.

Join the final CARE-AI conference in Flensburg

As relevant and close to operation as possible

Aabenraa municipality is one of 15 that has provided input on the upcoming project on AI in elderly care and how it can turn out.

– We ensure that the project will result in activities accustomed to our needs when we, as a municipality, are allowed to join the development stage. We can be a part of shaping the project and hereby making it as relevant and close to our daily operation as possible. Which, obviously, is an advantage, states Theresa Bahnsen Jepsen, development consultant, Aabenraa Municipality.

Important input from SMVs

Also from a commercial standpoint, has the network part proven to be an advantage, states Thomas Tucker, co-founder at the German SMV, PCT digital GmbH, who is a close networks partner.

– It has been valuable for us to be a part of this network across borders, especially because the network is built with such strong agents/operators and organizations working with caregiving in both Germany and Denmark. These areas will be determining for our business in the future, states Thomas Tucker.

Inspiration and deployment of opportunities across the border

The Care AI Network-project is based on a strong need for developing technologies for home care. The main purpose is to create a sustainable, interdisciplinary network across the Danish-German border. The network will promote knowledge exchange across borders and cooperation within artificial intelligence, home care, and organizational challenges.

Furthermore, the purpose of the project is to involve more national and international research institutions, home care organizations, and companies.

– The Care-AI Network, and the later project, will create mutual inspiration and learning across the Danish-German border. The Danish experiences with digital transformation and the many digital solutions, already used by the care sector, will be brought into play down across the border. Meanwhile, the strong competencies of the German businesses and research environment will play a role in digitalization and AI. This will provide a clear overview of the common needs and challenges regarding digital solutions in future home care, states international coordinator Karen Lindegaard, Danish Life Science Cluster.

Facts:

Care-AI is financed by Interreg Deutschland-Denmark with funds from the European Regional Development Fund.Read more on Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Foto: Pixabay

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931
Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen

Ulla Skjødt

Professionshøjskolen Absalon
+45 7248 1177