Care-AI

Digitalisering og kunstig intelligens skaber nye muligheder for bedre pleje i hjemmeplejesektoren. Vær med i det tværfaglige netværk mellem danske og tyske partnere, og del viden og identificer behov og udfordringer forbundet med digitalisering og kunstig intelligens i hjemmeplejen.

English

Digitalisering står højt på den politiske agenda i EU. Den teknologiske udvikling inden for kunstig intelligens og databehandling skaber helt nye muligheder for bedre og mere ressourceeffektive løsninger og services. Ikke mindst inden for sundhed og pleje, hvor et stigende antal ældre og et fald i arbejdsstyrken lægger massivt pres på sektoren.

Projektet Care-AI (Artificial Intelligence) fremmer denne udvikling via etablering af et bæredygtigt, tværfagligt netværk på tværs af den dansk-tyske grænse. Netværket inviterer videninstitutioner, plejeservices, virksomheder og andre relevante interessenter til at deltage og dele viden, ideer og erfaringer om digitale løsninger og kunstig intelligens – særligt til hjemmeplejen.

Det grænseoverskridende netværkssamarbejde skal identificere aktuelle, presserende og potentielle fremtidige behov og udfordringer i forbindelse med digitalisering af hjemmeplejen med henblik på at øge kvaliteten af pleje. Samtidig får netværkspartnerne mulighed for at indgå i nye eller eksisterende partnerskaber, for derved at udvikle nye projekter og behovsdrevne digitale løsninger.

Målet er at skabe fundamentet for et nyt og større fyrtårnsprojekt, som fortsætter og udbygger det innovative, grænseoverskridende samarbejde og øger den internationale bevidsthed om aktuelle og kommende behov og udfordringer i hjemmeplejen, som kan imødekommes ved at bruge digitale løsninger.

Projektets aktiviteter

 • 4 netværkspartner workshops, hvor fælles behov og udfordringer identificeres
 • 9 arbejdsgruppemøder, hvor data og viden fra  workshops analyseres
 • 1 konference, hvor resultaterne fra projektet præsenteres

Projektets værditilbud

 • Deltagelse i et tværfagligt, grænseoverskridende netværk
 • Indblik i fælles behov og udfordringer for digitale løsninger i hjemmeplejesektoren
 • Viden om barrierer og udfordringer ved grænseoverskridende samarbejde
 • Kendskab til forskellige strukturer, strategier og arbejdsmetoder i Tyskland og Danmark

Målgruppen

Care-AI henvender sig til pleje- og sundhedsfagligt personale, virksomheder, som arbejder med kunstig intelligens og digitale løsninger, samt uddannelses- og forskningsinstitutioner med kendskab til kravene til fremtidens pleje- og sundhedspersonale.

Bygger på regionale styrkepositioner

Care-AI bygger på stærke danske og tyske styrker inden for digitalisering, kunstig intelligens og erfaringer med digitale løsninger i plejesektoren.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden og en lang række digitale løsninger er allerede taget i brug i plejesektoren. Fra dokumentationssystemer, der sikrer kvalitet, sikkerhed og effektivitet, til intelligente løsninger, der giver sundhedsprofessionelle et data-drevet beslutningsgrundlag og gør borgere mere selvhjulpne.

Tyskland har et stærkt erhvervsliv og forskningsmiljø inden for digitalisering og AI. Især i den medicinske sektor skiller det nordtyske Kiel-Lübeck-område sig ud, og bidrager i væsentlig grad til Care-AI Network-projektet. Alligevel er det tyske sundhedsvæsen et af de mindst digitaliserede i EU. Det er der stærk politisk opbakning til at ændre. Covid-19-pandemien har kastet Tyskland ud i store investeringsprogrammer for at digitalisere sundhedssystemet. Talrige reformer muliggør den digitale transformation af det tyske sundhedsvæsen og fører til nye metoder til en bedre kvalitet i ældreplejen.

Sammen giver det et stærkt afsæt til at realiserer potentialet for øget brug af datadrevne løsninger i hjemmeplejen, så borgere får endnu bedre pleje og større værdighed på en persontilpasset måde.

Care-AI er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.


English – Care-AI

Digitalisation and artificial intelligence offer promising opportunities for a better quality of elderly care. Join the interdisciplinary network between German and Danish partners! Share knowledge, identify future needs and search for decision support solutions related to digitalisation and artificial intelligence in elderly care.

Digitalisation is high on the political agenda in the EU. The technological development in artificial intelligence (AI) and data processing creates new opportunities for better and more resource-efficient solutions and services. Not least in the elderly care sector, where an increasing number of older people and a decreasing labour force put massive pressure on the sector.

The Care-AI network project promotes this development by establishing a sustainable, interdisciplinary network across the German-Danish border. The network invites relevant research institutions, elderly care organisations, companies, and other relevant stakeholders to participate, share and co-create knowledge, ideas and experiences about digital and AI solutions focusing on elderly care.

The cross-border network collaboration will identify current, urgent and potential future needs and challenges related to the digitalisation of elderly care to increase its quality. Moreover, the Care-AI network project provides the opportunity to strengthen partnerships and develop new projects ideas for demand-driven AI solutions.

The goal is to create a foundation for a large lighthouse project idea, which expands the innovative German-Danish cross-border collaboration and increases the international awareness towards actual and coming needs and challenges in the elderly care sector that could be met using AI. 

Activities in the project

 • 4 network partner workshops to identify shared future needs, challenges and use cases
 • 9 working group meetings to analyse data and following-up on workshops and develop an idea for a lighthouse Care-AI project
 • 1 conference to present the findings and results from the project

The project’s value proposition

 • Participate in an interdisciplinary cross-border network
 • Get in touch with and inspired by significant players within AI and elderly care  
 • Gain insights into shared needs and challenges concerning digitalisation issues in elderly care 
 • Win knowledge of opportunities and challenges in cross-border cooperation
 • Understand different structures, strategies and working methods in Germany and Denmark

The project’s target group

Care-AI addresses eldercare organisations, companies that work with artificial intelligence and digitalisation, and research institutions with expertise and knowledge of the future requirements in the elderly care sector.

Builds on regional strongholds

Care-AI network project builds on strong German and Danish strengths within digitalisation, artificial intelligence and experiences with digital decision-making support in the elderly care sector.

Denmark is one of the most digitalised countries in the world – not least in the healthcare sector, including elderly care. Documentation systems ensure quality, safety and efficiency, data-driven decision-making supports healthcare professionals, and digital assistive technologies make citizens more self-reliant. 

Germany has strong knowledge and relevant players in business and research in digitalisation and AI. Especially in the medical sector, the northern German Kiel-Lübeck area stands out, which will essentially contribute to this Care-AI network project. Still, the German healthcare sector is one of the least digitalised in Europe. However, strong political backing and the Covid-19 pandemic have thrown Germany into major investment programs to digitalise the healthcare system. Numerous reforms enable the digital transformation of the German healthcare system and lead to new methods for a better quality of elderly care. 

Combined, the experience and knowledge in Germany and Denmark is a stronghold to fulfil the potential for increased use of data-driven solutions in the elderly care sector and pave the way for better, dignified and personalised care. 

Care-AI is funded by Interreg Deutschland-Danmark with funds from the European Regional Development Fund.
Read more about Interreg Deutschland-Denmark at www.interreg5a.eu.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster