Nyt projekt fokuserer på AI-løsninger i den danske og tyske ældrepleje

Billede: iStock

Både i Tyskland og i Danmark er ældreplejen svært belastet, fordi der mangler medarbejdere til det stigende behov. Nu skal et nyt projekt samle viden og erfaringer om udfordringer og potentialer i ældreplejen på tværs af den dansk-tyske grænse. Projektet skal skabe et stærkt afsæt til at realisere potentialet for øget brug af teknologi og datadrevne løsninger i hjemmeplejen.

English

To forskellige lande med mange af de samme udfordringer – i hvert fald på ældreområdet.

Både i Danmark og i Tyskland mangler der hænder i ældreplejen, og behovet vil vokse yderligere fremover.

Derfor er der brug for nye teknologiske løsninger, der skal styrke ældreområdet i de to lande.

Det mener bl.a. Stefan Seidler, medlem af den tyske Bundestag for SSW, Südschleswigscher Wählerverband. Han deltog forleden i konferencen Brugen af kunstig intelligens til beslutningsunderstøttelse i ældreplejen.

– Selvfølgelig skal vi samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse. Begge lande har et stort ønske om at finde en løsning på, hvordan vi bibeholder niveauet i ældreplejen i de kommende år. Danmark er væsentlig længere fremme end Tyskland inden for brugen af velfærdsteknologier og kunstig intelligens, og Tyskland skal trække på disse erfaringer og undgå at begå de samme fejl, som danskerne må have begået på vejen, siger Stefan Seidler.

– Selvfølgelig skal vi samarbejde om ældrepleje på tværs af den dansk-tyske grænse, siger Stefan Seidler, medlem af den tyske Bundestag for SSW.

Projekt skal være drevet af direkte behov

Det dansk-tyske netværk, Care-AI Network arbejder netop nu på en ansøgning til et projekt, der skal klarlægge relevante løsninger, der via AI kan støtte op om ressourceudfordringerne i ældreplejen på tværs af den dansk-tyske grænse.

De danske erfaringer med digital transformation skal skabe inspiration i det tyske, og de stærke kompetencer i det tyske erhvervsliv og forskningsmiljø inden for digitalisering og AI skal udfoldes.

Chefkonsulent i Udviklingsalliancen mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten, Simon Faber ser frem til det kommende projekt i Care-AI.

– Det er interessant med et projekt, der kan skabe kontakter på tværs af sektorerne i vores to regioner. Der ligger en masse læring, som vi ikke må undervurdere. Med de udfordringer, ældreområdet møder fremover, er der brug for operationelle aktiviteter, der er direkte drevet af de aktuelle behov, siger Stefan Faber bl.a.

Netværket er ét af de vigtigste elementer i Care-AI. Her ses glimt fra Brugen af kunstig intelligens til beslutningsunderstøttelse i ældreplejen – Care-AI Network Final Conference

Aabenraa Kommune vil mangle 500 medarbejdere i 2030

Og behovet for nye løsninger, der kan understøtte manglen på personale ER stort, for både i Danmark og i Tyskland har ældreorganisationerne udfordringer med at tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Alene i Aabenraa Kommune vil der om fire år mangle 148 sosu-hjælpere og 60 sosu-assistenter. I år 2030 vil kommunen komme til at mangle over 500 medarbejde inden for de to uddannelser, fortæller Theresa Bahnsen Jepsen, udviklingskonsulent inden for digital sundhed og velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune.

Fokus på teknologi kan løfte uddannelserne

Det kommende projekt udspringer fra det dansk-tyske netværk Care-AI, der ledes af Professionshøjskolen Absalon og har Kiel University of Applied Sciences, Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein, PCT digital GmbH og Danish Life Science Cluster som partnere.

Care-AI er ledet af Professionshøjskolen Absalon og projektleder Ulla Skjødt.

I Danmark har KL fulgt netværket, og Nanna Skovgaard, chef for Center for Sundheds- og Socialpolitik håber, at det kommende projekt kan give et løft til medarbejderne på ældreområdet.

– Jeg tror, det bliver en fordel for rekrutteringen, hvis uddannelser inden for ældrepleje i højere grad forbindes med teknologi. Jeg håber, at målgruppen for sosu-uddannelserne bliver bredere, når vi får mere fokus på de mange digitale værktøjer, fremtidens medarbejdere får til rådighed, siger Nanna Skovgaard.

Økosystem skal skabe relationer og dele erfaringer

Care-AI-netværket har nu eksisteret i et års tid, og næste skridt er at skrive en projektansøgning til  Interreg A. Netværket håber at skabe et længerevarende projekt, som skal skabe gensidig inspiration og læring ind over den dansk-tyske grænse.

Interesserede kan allerede nu kontakte Johannes Ripken, Ripken@wtsh.de.

Vi har to mål, siger Johannes Ripken, projektleder i DiWISH Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein:

– Vi håber at kunne skabe et projekt, der løbende kan samle erfaringer og dele læring på tværs af den tyske og danske ældrepleje. Men derudover er vi allerede i gang med at skabe et økosystem af virksomheder, videninstitutioner og repræsentanter fra plejesektoren fra begge lande. I dette forum kan deltagerne skabe kontakter og danne deres egne relationer, som kan have fokus på individuelle behov, fortæller Johannes Ripken.

Projektansøgningen forventes klar i løbet af efteråret, og alle interesserede er velkomne til at kontakte Johannes Ripken, Ripken@wtsh.de.

Fakta:

Målet med Care-AI-projektideen er:

At støtte den individuelle pleje og det meningsfulde arbejdsliv for plejepersonale for at styrke fremtidens ældrepleje ved at bruge AI-løsninger.

Care-AI ledes af Professionshøjskolen Absalon og har følgende partnere:

  • Kiel University of Applied Sciences
  • Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein
  • PCT digital GmbH
  • Danish Life Science Cluster

Care-AI er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.


English – New Project focuses on AI-solutions in the Danish and German elderly care

New Project focuses on AI-solutions in the Danish and German elderly care

 

Elderly care in both Germany and Denmark is under unprecedented pressure because of the lack of employees and the rising demands. A new project is now set to gather knowledge and experience about the challenges and potentials in elderly care across the Danish-German border. The project is set to build a strong foundation for the implementation of the potential use of technology and data-driven solutions in homecare.

Two different countries with many of the same challenges – at least within elderly care.

Both Germany and Denmark need extra hands in elderly care and the demand will continue to grow.

New technological solutions are therefore needed to strengthen elderly care within the two countries. States Stefan Seidler, amongst others, who is a member of the German Bundestag for SSW, Südschleswigscher Wählerverband. He participated in the conference ‘The use of artificial intelligence for decision support in elderly care’.

– Of course, we should collaborate across the Danish-German border. Both countries wish to find a solution on how to maintain the level of elderly care for the upcoming years. Denmark is significantly more progressed than Germany within the use of welfare technology and Artificial Intelligence. Germany will then be drawing on these experiences and thereby not repeat the mistakes Denmark has made along the way, says Stefan Seidler.

The project should be driven by direct needs

The Danish-German network, Care-AI Network, is currently working on an application for a project meant to clarify relevant solutions. AI will then be able to support the resource challenges in elderly care across the German-Danish border.

The Danish experiences with digital transformation are meant to inspire in Germany, and the strong competencies from the German corporate world and research environment within digitalization shall be unfolded.

The Chief Consultant in the development alliance between the South Denmark region and the state of Slesvig-Holsten, Simon Faber, is looking forward to the upcoming project within Care-AI.

– It is interesting to have a project, that can establish contact between the sectors in the two regions. There are a lot of competencies that should not be underestimated. The challenges elderly care will experience in the future need operational activities directly driven by the actual needs, states Stefan Faber amongst other things.

Aabenraa Municipality will be missing 500 employees in 2030

And the need for new solutions to support the lack of employees IS big. Both Germany and Denmark experience challenges in attracting qualified employees to elderly organizations. There will be a lack of 148 social-health workers and 60 social-welfare assistants solely in Aabenraa Municipality. In 2030 the municipality will be missing more than 500 employees within the two educations, states Theresa Bahnsen Jepsen, Development consultant within digital health and welfare technology in Aabenraa municipality.

Focus on technology to improve educations

The upcoming project derives from the Danish-German network called AI-Care led by University College Absalon and Kiel University of Applied Sciences, Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein, PCT digital GmbH, and Danish Life Science Cluster as partners.

Local Government Denmark (KL) has been keeping up with the network, and Nanna Skovgaard, Head of Health and Social politics, is hoping the upcoming network will boost the employees within elderly care.

– I think it will benefit the recruitment if the educations within elderly care are more associated with technology. I hope that the target group for social health educations will expand when focused on the several digital tools the future employee will have access to, states Nanna Skovgaard.

The ecosystem will build relationships and share experiences

The Care-AI Network has now existed for a year and the next step is to write a project application for Interreg A. The network hopes to establish a longer-lasting project creating mutual inspiration and competencies across the Danish-German border.

We have two goals, states Johannes Ripken, Project leader at DiWISH Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein:

– We hope to create a project that continually will gather experiences and share competencies across German and Danish elderly care. However, we are already establishing an ecosystem with companies, research institutions, and care sector representatives from both countries. The participants can in this forum connect and create their own relations focusing on their individual needs, states Johannes Ripken.

The project application is expected to be ready around fall and everyone interested is welcome to contact Johannes Ripken, Ripken@wtsh.de.

Facts:

The goal of the Care-AI-project idea is:

To support individual care and contribute to meaningful work-life for the caregivers to strengthen the future of elderly care by using AI-solutions.

Care-AI is led by University College Absalon and following partners:

  • Kiel University of Applied Sciences
  • Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein
  • PCT digital GmbH
  • Danish Life Science Cluster

The Care-AI network project is financed by Interreg Deutschland-Danmark with funds from the European Regional Development Fund. Learn more about Interreg Deutschland-Danmark on www.interreg5a.eu.

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931