Succesfuld brug af kunstig intelligens i ældreplejen – Care-AI workshop 3

Bliv en del af et “deep dive” i to centrale udfordringer i fremtidens ældrepleje: Personcentreret omsorg, og hvordan vi rekrutterer, fastholder, motiverer og udvikler medarbejderes kompetencer.

English

Care-AI Network faciliterede to workshops i november og december 2021 med fokus på, hvordan AI (kunstig intelligens) kan være med til at forbedre fremtidens ældrepleje. Den første workshop, med de danske kommuner, som har ansvar for ældreplejen i Danmark, undersøgte fremtidens udfordringer i ældreplejen. Den anden workshop addresserede og diskuterede workshop-resultaterne for at udvikle nye ideer og løsninger til to centrale fremtidige udfordringer:

 • Personcentreret pleje og
 • Hvordan man rekrutterer, fastholder, motiverer og udvikler medarbejderes kompetencer

Nu introducerer vi workshop 3

På denne workshop samler Care-AI Network danske kommuner og eksperter fra forskning og de digitale industrier. Sammen laver vi et “deep dive” i de to centrale udfordringer og indsnævrer vores analyse til de mest centrale emner, som påvirker følgende to udfordringer:

 1. Beslutningsstøtte til en individualiseret personcentreret pleje
 2. Beslutningsstøtte til at matche personalets kompetencer og præferencer med de ældres behov

Vær med for at forbedre fremtidens ældrepleje

Vær med og bidrag til at designe en fremtid, hvor kvalificeret brug af kunstig intelligens (AI) bruges til beslutningsstøtte i ældreplejesektoren.

Deltag i denne spændende workshop og:

 1. Bliv inspireret, når du tager et deep dive i de centrale udfordringer i fremtidens ældrepleje
 2. Få en dybere forståelse af presserende og aktuelle udfordringer for at skitsere visioner for kvalificerede løsninger
 3. Kom i kontakt med proaktive kommuner, forskere og virksomhedsaktører på tværs af den dansk-tyske grænse

Workshoppen afholdes på engelsk.

Resultaterne fra workshoppen vil indgå som grundlag for udviklingen af et 4-årigt dansk-tysk Interreg-projekt (Care AI), som vil fokusere på, hvordan kunstig intelligens kan bruges i og løfte ældreplejesektoren.

Læs om: Care-AI Network

Care-AI er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

 

 


English – Care-AI

Searching for successful future use of AI in elderly care

Be part of a deep dive into two central challenges in future elderly care: Person-centered care and how to recruit, retain, motivate, and develop employees’ competencies.

 

The Care-AI Network facilitated two workshops in November and December 2021, focusing on how AI (Artificial Intelligence) can help to improve future elderly care. The first workshop, with Danish municipalities responsible for elderly care in Denmark, investigated the future challenges in elderly care. The second workshop addressed and discussed the workshop results to develop new ideas and solutions for two future central challenges:

 • Person-centred care and
 • How to recruit, retain, motivate, and develop employees’ competencies

Now, we introduce workshop 3 

In this workshop, the Care-AI Network will gather Danish municipalities and experts from the digital industries and research. Together, we make a deep dive into the two central challenges and narrow our analysis on the most central topics affecting the following two challenges:

 1. Decision support for an individualized person-centred care
 2. Decision support for matching staff competencies and preferences with the needs of the elderly

Join to improve future elderly care

Join us, and contribute to designing a future where qualified use of artificial intelligence (AI) is used for decision support in the elderly care sector.

The workshop will be virtual due to the current COVID-19 situation. Besides the planned sessions, you have the opportunity to network with the other participants to build a network ecosystem and collaborations around AI and elderly care.

Join this exciting workshop and:

 1. Be inspired when taking a deep dive into some of the overriding challenges in future elderly care.
 2. Gain a deeper understanding of urgent and contemporary challenges to envisioning qualified solutions.
 3. Get in touch with significant municipalities, researchers and company actors across the Danish-German border.

The use cases will be included as a basis for developing a 4-year Danish-German Interreg project (Care AI), which will focus on how artificial intelligence can be used in and improve the elderly care sector.

Read more about Care-AI

Care-AI is financed by Interreg Deutschland-Denmark with funds from the European Regional Development Fund.Read more on Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.