Udbud af evalueringsopgave: Pilotprojektet ”Inspiration til et sundere liv”

Danish Life Science Cluster søger en leverandør af en evalueringsopgave vedr. pilotprojektet ”Inspiration til et sundere liv”. I projektet tilbydes udvalgte medlemmer af PensionDanmark og medarbejdere i Albertslund Kommune en systematisk personlig vejledning i sund livsførelse.

SØGEFRIST ER OVERSKREDET

Annoncering af udbud: 

Evaluering af effekter, udfordringer og perspektiver i at tilbyde forebyggende sundhedstilbud til medlemmer af en dansk pensionskasse og medarbejdere i en kommune med særlig risiko for at udvikle svær overvægt.

 

Af Danish Life Science Cluster, København den 16.05.2022

Indledning

Nedenstående beskriver udbud af evalueringsopgave vedr. pilotprojektet ”Inspiration til et sundere liv”, hvor udvalgte medlemmer af PensionDanmark og medarbejdere i Albertslund Kommune tilbydes systematisk personlig vejledning i sund livsførelse (via e-platform) linket direkte til mulighed for sunde måltidsindkøb online.

Projektets ambition er at forbedre deltagernes sundhedstilstand via sundere mad-/ måltidsindkøb.

Effektive løsninger til forebyggelse af svær overvægt og alle de relaterede sundhedsudfordringer vil vække stor interesse og have betydelige perspektiver ift. skalering internationalt.

Projektet er en del af Erhvervsfyrtårn Life Science / Sund Vægt i Region Hovedstaden med særlig fokus på de kombinerede folkesundhedsgevinster og erhvervsudviklingsmuligheder med løsninger i nye og utraditionelle partnerskaber på tværs af sektorer og fagområder.

Projektet drives af en divers gruppe af aktører, som alle kan se et formål i at deltage i projektet:

PensionDanmark og Albertslund Kommune kan begge tilbyde udvalgte medlemmer og medarbejdere et personligt og nyskabende sundhedstilbud, der kan medføre positive langvarige sundhedseffekter. Læring fra piloten giver grundlag for lignende tilbud til en bredere kreds af medlemmer og medarbejdere.

Coop og Liva Healthcare ser et betydeligt internationalt kommercielt potentiale i en skaleret fremtidsversion af en succesfuld pilotløsning.

Novo Nordisk er særligt interesseret i at dokumentere pilotløsningen og udbrede ny viden til internationale forebyggelsespartnere og -netværk, inkl. hvordan det kan være omkostningseffektivt at tilbyde støtte til at undgå svær overvægt (dette pilotprojekt er første ’proof of concept’ skridt for at kunne nå dertil).

Deltagerne i projektet og deres nære vil få en unik mulighed for at få ekspert- og teknologistøtte til at leve sundere i lang nok tid til, at de kan opnå ny sunde vaner, der fastholdes langvarigt.

Evalueringspartneren (vinderen af dette udbud) kan publicere ny viden om forebyggende indsatser og processen i at implementere disse indsatser. Projektet vil genere ny viden om sundhedsadfærd, sundhedseffekter, produktivitet og samarbejde. Viden der genereres kan publiceres ved projektgruppens godkendelse. Erhvervsfyrtårnet har ret til at offentliggøre viden, der indsamles, hvorfor der skal være et tæt samarbejde med evalueringspartneren, projektgruppen, den tværgående evaluering alle Erhvervstårnets pilotprojekter og Danish Life Science Cluster.

Opgaven

Danish Life Science Cluster ønsker med dette udbud at indgå en aftale med en kvalificeret leverandør for at evaluere pilotprojektet ”Inspiration til et sundere liv”.

Projektets tilbud er pt. under udvikling, og deltagere rekrutteres i efteråret 2022 med aktiv intervention (sundhedsvejledning koblet med måltidsindkøb) frem til foråret 2023.

Evalueringen forventes at indeholde fire hovedelementer:

 1. Beskrivelse af det tilbud deltagerne modtager, inkl. hovedelementerne i deres interaktion med personlig sundhedsvejledning og de onlinefunktioner, som stilles til rådighed, for at forandre deres sundhedsadfærd. Liva Healthcare vil stille aggregerede og anonyme data til rådighed for evalueringen i relation til app-forbrug, aktiviteter, målsætninger etc. (se appendix 1).
 2. Vurdering af effekten af tilbuddene, før, under og efter intervention:
  1. Sundhedsadfærd (fx indkøbsvaner, anvendelse af tilbud, fastholdelse)
  2. Sundhedstilstand (fx vægt, selvvurderet og vurderet helbred/velvære, forbrug af sundhedssystemet)
  3. Produktivitet (fx sygefravær)
  4. Deltagernes oplevelse af tilbuddet (fx tilfredshed, anvendelighed, ændringsforslag)
 1. Projektpartnernes oplevelse af samarbejde og nytte af pilotforsøget (fx interviews med nøglepersoner om processen og resultaterne). Dette skal ske i et samarbejde med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, som varetager en tværgående evaluering af alle pilotprojekterne.
 2. Perspektivering af pilotprojektet i lyset af gældende viden om bedste praksis i forebyggelse af svær overvægt og relaterede kroniske sygdomme.

Evalueringsdesign detaildefineres i tæt dialog med projektpartnerne, herunder datakilder og datafangst.

Baggrund: Projektet som skal evalueres

PensionDanmark og Albertslund Kommunes repræsenterer organisationer, hvor mange medlemmer og medarbejdere er i særlig risiko for at udvikle svær overvægt, som ofte resulterer i en række følgesygdomme og en generelt svækket sundhedstilstand. Dette fører med tiden til øget sygefravær og nogle gange forringet evne til at varetage et arbejde.

Begge organisationer ønsker at kunne give medlemmer/medarbejdere et attraktivt tilbud om støtte til at leve sundere, som ideelt set betaler sig selv tilbage over tid.

Målgruppen er personer med et BMI (vægt/højde2) på min 28 (kg/cm2).

Projektet udvikler og kombinerer fire eksisterende services til ét sammenhængende tilbud:

 • PensionDanmark/Albertslund Kommune: Nye sundhedstilbud til medlemmer/medarbejdere
 • Liva Healthcare: Digitalt baseret personlig sundhedsvejledning med mulighed for tilknytning af husstanden
 • Coop: Online mad-/måltidsindkøb i tråd med Liva vejledning
 • Wearable: Der måler aktivitetsniveau

Projektet gennemføres i tre arme, hvor 3 x 500 udvalgte medlemmer/medarbejdere modtager en af disse interventioner:

 1. Liva/Liva Familie (uden Coop) – kontrol / baseline
 2. Liva/Liva Familie (integration med Coop)
 3. Liva/Liva Familie (integration med Coop og wearable)

Løsningen har en betydelig innovativ karakter med mange nye aspekter inkl. afprøvning af sektorkobling mellem dagligvarehandlen og sundhedsvejledning. Desuden videreudvikles Liva’s individuelle sundhedsvejledning til også at involvere og engagere hele husstanden i ændring af livsstil; dette sker igennem udviklingen af en Familie komponent, som ikke eksisterer på nuværende tidspunkt.

Den blandede offentlige og private finansiering af pilotforløbet gør det attraktivt for alle parter at deltage og bidrage. Dette gælder især for projektets SMV, Liva Healthcare, som har mulighed for at spille en naturlig central rolle i planlægning, udvikling og afprøvning af den fælles løsning.

Skitse af løsningen som beskriver sammenspillet mellem Coop og Liva og indikerer den brugerrejse deltagerne oplever:

Tidsplanen for pilottesten er således:

Q3 2021 – Q3 2022 Definition og forberedelse af løsning og deltagerrekruttering

Q3 2022 – Q2 2023 Intervention (afprøvning i tre arme, indsamling af data)

Q2 2023 – Q3 2023 Afslutning (projektpartnere vurderer resultat og perspektiver).

Organisering

Evalueringssamarbejdet organiseres med Danish Life Science Cluster (udbyder), og projektgruppen. Erhvervsfyrtårnet er under rammen af Strukturfondsmidler (REACT-midler), der administreres via Danish Life Science Cluster.

Evalueringsindhold og -proces tilrettelægges ud fra oplæg fra evalueringspartneren. Det tilstræbes at evalueringen gøres så nyttig som muligt for projektpartnerne, samtidig med at den holder høj faglig standard med hensyn til metode, analyse og fortolkning.

Danish Life Science Cluster vil løbende rapportere om projektet og evalueringen til styregruppen i Erhvervsfyrtårnet.

Proces og leverancer

Leverandøren skal på baggrund af tidsrammen for pilotprojektet og Erhvervsfyrtårn Life Science, foreslå en tidsplan samt centrale leverancer for de enkelte evalueringselementer, herunder databehov, mulige datakilder og proces for datafangst og analyse.

Leverandørens oplæg til detaljeret tids- og leverancemodel skal afstemmes med udbyder og projektpartnerne.

Lige nu opereres med følgende overordnede tidslinje:

 • 30 juni 2022: Evalueringsdesign og proces vedtaget
 • 15 august 2022: Evalueringsdatafangst defineret og verificeret
 • Månedligt, september 2022 – april 2023: Indsamling af data
 • Maj 2023: Foreløbig afrapportering til projektgruppe
 • Juni 2023: Evalueringsrapport til Danish Life Science Cluster.

Tilbudsgiver forventes som minimum at levere følgende produkter:

 • Evalueringsdesign, inkl. målepunkter og dataarbejde
 • Projektledelse af evaluering i tæt samarbejde med relevante aktører
 • Månedlig statusopdatering til projektgruppe og Danish Life Science Cluster
 • Rapport (PowerPoint præsentation), der sammenfatter analysens formål, metode og væsentligste resultater med tilhørende dataanalyse og vurdering af hvordan resultaterne kan anvendes videre.

I sit forslag til evalueringsdesign og -proces bør leverandøren beskrive, hvordan denne:

 • Vurderer hvilke målepunkter der bør have prioritet under givne forudsætninger (primære) og hvilke målepunkter som vil være nyttige at forfølge, hvis realistisk (sekundære)
 • anskuer samarbejdet med udbyder og i særdeleshed med projektpartnere omkring udvælgelse og kvalificering af data
 • sikrer adgang til data og datakilder
 • kvalitetssikrer data og leverancer i samarbejde med udbyder og i særdeleshed med projektpartnere
 • planlægger at involvere interessenter, erfaringer og løsninger.

Der gives en betydelig frihed til at foreslå de rette metoder, målepunkter og datakilder til at besvare de fire angivne evalueringselementer.

Samarbejde, analyse, rapportering og præsentation vil som udgangspunkt foregå på dansk. Engelsk er relevant i kommunikation og møder, hvor Liva Healthcares projektledere er involverede.

Tilbudsgiver hæfter selv for kvaliteten, herunder data hos eventuelle underleverandører.

Tilbuddet

Tilbuddets opbygning og indhold skal som minimum dække følgende elementer, men kan disponeres anderledes, hvis leverandøren finder det hensigtsmæssigt:

 • Kort om tilbuddet og dets særlige styrker
 • Erfaring fra tilsvarende opgaver
 • Forståelse af opgaven og de metodiske overvejelser
 • Analyseprocessen, herunder plan for involvering af interessenter, erfaringer og løsninger samt hvordan udbyder og projektpartnere inddrages for at sikre fremdrift og interessenthåndtering
 • Tidsplan og leverancer – herunder kvalitetssikring, overlevering og afrapportering
 • Organisering og kompetencer – kort beskrivelse af teamet og den enkelte aktivt deltagende projektmedarbejder. Hvis der indgås aftaler med underleverandør, skal disse på samme vis beskrives og detaljeres i tilbuddet
 • Budget som minimum fordelt på opgavens hovedelementer, personalekategorier og timepriser samt tredjepartsomkostninger
 • Resultater og deres ophæng til eksisterende analyser på området
 • Præsentation af resultater, herunder separat præsentation til projektpartnere
 • Bilag 1. CV’er for ledende konsulenter og projektteam
 • Bilag 2. Referencer fra lignende analyseopgaver

Leverandøren skal udvise fortrolighed om opgavens udarbejdelse og dennes resultater indtil offentliggørelsen.

Ikke længere gældende
Tilbudsindhentningen forventes at følge nedenstående tidsplan:

20. maj 2022: Annoncering
3. juni 2022: Tilbudsfrist
13. juni 2022: Underretning om tildeling af evalueringsopgave
20. juni 2022: Kontraktunderskrift (opstartsmøde samme uge eller ugen efter)

Ny tidsplan:
7. juni 2022: Ny annoncering grundet ændring i interventionsarm
14. juni 2022: Ny tilbudsfrist

Tilbud sendes pr. e-mail til:

Danish Life Science Cluster
Maj Eun Herløw, Konsulent
Ole Maaløes Vej 3
2200 København N
e-mail: meh@danishlifesciencecluster.dk

 1. Budget

Opgaven skal løses som et fastpristilbud, der dækker alle leverandørens udgifter i forbindelse med løsning af opgaven.

Budgettet på tilbudsgivning for analysen er på maksimalt 1.000.000 kr. inkl. moms.

Leverandøren skal tydelig angive pris med reference til roller, specialer og erfaringer i løsningsbeskrivelsen samt medarbejdere (konsulenter) og den organisering, de indgår i.

Tilbudsprisen skal som minimum fordeles på opgavens hovedelementer, personalekategorier og timepriser samt eventuelle tredjepartsomkostninger.

Udgifter til underleverandører skal være indregnet i fastpristilbuddet.

Tilbudsprisen skal afgives i DKK inkl. afgifter, gebyrer og moms.

 1. Kriterier for udvælgelse

Når tilbuddene er modtaget, vil der blive foretaget en konkret vurdering af de indkomne tilbud og på baggrund heraf vælges leverandør. Som led i vurderingen af de indkomne tilbud vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • Kvaliteten i den foreslåede opgaveløsning, herunder forståelsen af opgaven og et velbeskrevet opgave- og analysedesign (vægt: 50 pct.)
 • Leverandørens erfaringer med lignende opgaver (vægt: 30 pct.)
 • Pris (vægt: 20 pct.)
 1. Udbudsregler

Evalueringen udbydes efter gældende regler om offentlige udbud, herunder EU-Kommissionens senest offentliggjorte tærskelværdier for almindelige tjenesteydelser gældende fra den 31. oktober 2019 i meddelelse 2019/C 370/01.

Der gennemføres en annoncering https://www.danishlifesciencecluster.dk/, dvs. at alle interesserede virksomheder kan afgive tilbud. Aftalen indgås mellem Danish Life Science Cluster og den foretrukne leverandør med dennes tilbud som gældende aftalegrundlag.

Særligt for evalueringsprocessen, dataindsamling, interviews mv. bliver at involvering og kvalitetssikring foregår efter ønsker om involvering og aktiv deltagelse fra relevante aktører i økosystemet og de danske sundhedsmyndigheder.

Appendix: Liva’s statistical extract Description

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312