Hjælp til effektmåling

Hvad er udfordringerne i at effektmåle OPI-projekter? Bliv god til effektmåling i dit OPI samarbejde. Få hjælp og konkrete værktøjer til effektmåling.

8. december 2015

OPI-projekter har særlige udfordringer, når de skal effektmåles. OPI-Lab har udviklet effektmålingsværktøjet ‘OPI Effektmåling’. Værktøjet blev til i samarbejde med erfarne konsulenter og kvalificeres gennem sparring med relevante faglige miljøer og afprøvning i OPI-Labs delprojekter.

OPI-samarbejder sigter efter effekt på hele tre bundlinjer:

  • Øget effektivisering hos offentlige parter
  • Vækstpotentiale hos private virksomheder
  • Bedre kvalitet i servicen over for borgere og patienter

OPI-effekter skal sandsynliggøres undervejs:
Det er tit svært at isolere effekterne af OPI-projekter fra den øvrige påvirkning fra omgivelserne og samfundsudviklingen. Derudover kan OPI-projekters effekter ofte først høstes, når projektet er slut. OPI-projekter skal derfor undervejs sandsynliggøre, at ønskede mål er på vej i horisonten efter projektafslutning.

OPI har læring som effekt:
Måling af innovation passer ikke helt ind i traditionel målelogik på grund af de mange usikkerhedsmomenter, der ligger i innovationens natur. En traditionel måling vil f.eks. sjældent inkludere den læring, der opnås hos de offentlige og private parter i form af øgede kompetencer inden for f.eks. innovationsprocesser og innovationsledelse.

OPI Effektmåling er et nyt værktøj lanceret af OPI-Lab. Målet er at få en systematisk og ensartet tilgang til opstilling af projekternes mål, effektmåling og sandsynliggøreslse af deres efterfølgende effekt i OPI projekter. Værktøjet skal downloades i Office 2007 eller nyere for at bevare sin fulde funktionalitet.

HVAD MÅLER OPI EFFEKTMÅLING?

OPI Effektmåling vurderer målopfyldelse på to spor:

  • Læringsspor
  • Effektspor

LÆRINGSSPOR → MÅLING AF INNOVATIONSKULTUR

Innovationskulturens udgangspunkt og udvikling i et OPI-projekt måles med et ’innovationskulturbarometer’. Barometeret tager temperaturen på OPI-projektdeltagernes kompetencer og deres udgangspunkt for at indgå i et innovationsprojekt sammen på afgørende områder.

Første gang innovationskulturen måles, er når projektorganisationen er etableret, og projektdeltagerne er identificeret. Målingen er med til at vise udgangspunktet for det konkrete OPI-projekt og senere fungere som reference for udvikling og læring.

Efterfølgende måles innovationskulturen løbende og iterativt både i udviklingsfasen og implementeringsfasen. Den løbende måling af innovationskulturen fortæller, om deltagernes forståelse af innovation har udviklet sig, og den giver værdifuld viden om, hvor man evt. bør sætte ind i det videre forløb.

HVORFOR MÅLE INNOVATIONSKULTUR?

Innovationskulturen er væsentlig at måle. Både for at kortlægge et OPI-projekts forudsætninger for at skabe innovative løsninger og for at dokumentere en udvikling i deltagernes læring om innovationsledelse og innovationskompetencer. Jo mere, innovationskulturen præges af et ’innovations-mindset’,  jo større er potentialet for innovation og succesfulde resultater.

Kulturen præger både arbejde, ledelse og de resultater, en organisation når eller ikke når. Kulturen etablerer normerne for arbejdets udførelse, bl.a. ved at skabe tillid, der er bærende for f.eks. samarbejde, videndeling, effektivitet, konflikthåndtering mv.

OPI-samarbejde består i sin natur af parter fra forskellige organisationer. Deltagerne har forskellige kulturelle udgangspunkter og innovationsforståelser. Forskellighederne kan både være berigende i form af forskellig viden til et emne, men samtidig medføre unødige konflikter, manglende tillid mv., som i sidste ende kan underminere evnen til at opnå resultater.

EFFEKTSPOR → MÅLING AF INNOVATIONSEFFEKTER

OPI Effektmåling måler effekterne på en konkret udviklet løsning i et OPI-projekt, f.eks. et produkt. Effekten måles på de tre bundlinjer:

  • Øget effektivisering hos offentlige parter
  • Vækstpotentiale hos private virksomheder
  • Bedre kvalitet i servicen over for borgere og patienter

HVORNÅR MÅLES DER?

FØR
En før-måling i opstarten af OPI-projektet. Skal vise status quo for at kunne vurdere innovationseffekterne, og hvis målene ikke kan fastsættes direkte, opstilles i stedet indikatorer som målepunkter. Indikatorerne skal kunne sandsynliggøre, at OPI-projektets mål er nået. OPI-projekters mål defineres ofte først i løbet af projektet. Om målene er nået kan derfor først vurderes, når målene i opstartsfasen er stabile, forstået som defineret og endeligt godkendt af ledelsen.

UNDER
Løbende effektmålinger i udviklingsfasen. Innovation er retningsskiftende, så løbende målinger er nødvendige for, at OPI-projektet når sine mål.

EFTER
En efter-måling i implementeringsfasen og afslutningen af OPI-projektet. Effekterne rækker typisk ud over projektperioden. Efter-målingen vurderer derfor de realiserbare effekter af projektet på lang sigt. Dette gøres ved at vurdere den nyhedsværdi, den udviklede løsning har, samt vurdere mulighederne for generaliserbarhed. Disse vurderinger kan også give en indikation af projektets kvalitets- og markedspotentiale.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster