Inddragelse af brugerne (gennem workshop) er succeskriterie for OPI-samarbejde

Hvorfor bliver den gode idé i et offentligt-privat samarbejde tit ikke implementeret, som det var tiltænkt – trods de gode intentioner hos alle involverede parter? OPI-samarbejdet mellem CEKURA og Svendborg Kommune kunne nemt være røget i vasken. Her er læringspunkter og foreløbige resultater.

20. november 2018

I 2017 deltog virksomheden CEKURA i et OPI-samarbejde (Patient@home, red.) med Svendborg Kommunes socialafdeling. Projektet skulle teste, om CEKURAs service; ’Tryghedssamtale’ havde en tryghedsskabende virkning på psykisk sårbare borgere i kommunens botilbud samt på borgere i eget hjem. Samarbejdet fik dog en vanskelig start.

Søren Viktor Nielsen, salgsmanager i CEKURA, fortæller herunder, hvorfor og hvordan de fik vendt en vanskelig start til et positivt resultat:

– Ved de indledende møder blev vores service misforstået og samarbejdet var nær ved ikke at blive til noget. Først efter gennemførelse af en workshop med kommunens personale, kom vi videre. I workshoppen deltog kommunens personale, som kunne give vigtig viden om, hvordan servicen skulle tilpasses den enkelte borger. Resultatet blev en fælles forståelse for, hvor og hvordan servicen kunne bruges.

– Udfordringen er ofte, at når nye services skal implementeres, kan der opstå misforståelser, hvis servicen blot bliver præsenteret af virksomheden. Ved at holde en workshop, hvor virksomheden sammen med personalet finder ud af, hvordan servicen kan implementeres i kommunen, kan misforståelser imødekommes. For det er først her, brugerne får en reel fornemmelse af om servicen kan implementeres. Og vigtigst af alt – hvordan dette kan foregå!

Alle parter blev involveret fra begyndelsen

– Et projektsamarbejde om nye velfærdsteknologiske løsninger rummer en risiko for, at en privat virksomheds service ikke altid er tilpasset borgeren. Der er også en risiko for at tredjeparten, i CEKURAs tilfælde borgerens hjemmevejleder, føler at servicen besværliggør hans/hendes daglige arbejde. Servicen er fra virksomhedens side ment som en hjælp, forklarer Søren Viktor Madsen.

Dette var i høj grad også udfordringer, som CEKURA skulle forholde sig til og imødekomme, da de testede deres nye løsning på socialområdet i Svendborg Kommune. Derfor besluttede projektparterne fra start, at kommunen og borgeren skulle være med til at tilpasse servicen. På den måde blev der givet input til – og viden om, hvordan servicen bedst kunne passes ind i kommunens daglige gang.

Til workshoppen præsenterede CEKURA sin løsning samt forslag til, hvordan løsningen kunne implementeres i Svendborg. Herefter gav hjemmevejlederne feedback.

Læringspunkter fra workshop:

 • Workshoppen gav mere klarhed omkring konkrete borgere, som kunne bruge servicen, samt servicens indhold
 • CEKURA og Svendborg Kommune vurderede mulige gevinster, som videre i projektforløbet gav en større enighed om en målsætning
 • Inddragelse af kommunens personale gav en bedre tilpasning af servicen til borgerens behov, og personalet fik større ejerskab af servicen
 • Kommunikationen under selve projektforløbet blev forbedret af, at parterne under workshoppen havde udviklet en fælles terminologi og forståelse for redskaber og mål

Mulige effekter og resultater af selve forløbet

CEKURAs service blev testet gennem projektforløbets otte måneder. De kan efterfølgende dokumentere foreløbige resultater:

 • De deltagende borgere fik en meget bedre dagstruktur
 • Borgernes døgnrytme blev stabiliseret
 • Servicen havde en god indvirkning på borgernes stabilitet
 • Borgerne blev bedre til daglige gøremål, fx tage bad osv.
 • Borgerne fik bedre forudsætning for at blive i eget hjem
 • Borgernes tilstand blev stabiliseret (generel vurdering)
 • Kvaliteten af hjemmevejledningen for borgerne blev forbedret
 • For nogle af borgernes vedkommende kunne der bruges færre vejledningstimer

Sådan skaber OPI-samarbejdet værdi for alle parter

CEKURA fik testet deres service – men måske vigtigst af alt; de fik modificeret deres service sammen med kommunen, så den passede til kommunens og borgerens behov.

– Alle deltagende parter skal involveres fra starten af. Virksomhedens løsning skal ikke trækkes over hovedet på kommunen – hverken på beslutningstagerne eller personalet. Det er en vigtig forudsætning for at projektet lykkedes, at personalet kan se meningen og kan se, at servicen hjælper dem i deres arbejde. Så de lykkedes i samarbejde med borgeren.

– Vigtigheden af, at løsningen udarbejdes sammen med det personale, der skal bruge løsningen til daglig kan ikke understreges nok. Deres input har været essentiel for CEKURA. Vores service ’Tryghedssamtale’ er nu langt bedre egnet til at løse problemstillingen: at hjælpe flere udsatte borgere til at trives i eget hjem, slutter Søren Viktor Nielsen.

Du kan læse mere om CEKURA‘s samarbejde med Svendborg Kommune i denne rapport.

Foto: Modelfoto.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster