Ulige børn leger bedst

Som projektleder kan disse forskellige initiativer synes tids- og ressourcekrævende, når I skal i gang med et projekt. Erfaringen viser dog, at jo mere trænet I er i at gennemføre aktiviteterne, jo lettere bliver det, og den effekt, I får ud af det, står i høj grad mål med indsatsen.

20. december 2015

Idé til Værdi under OPI-Lab har ledet flere OPI-projekter. Hver gang har vi bekymret os for, hvad der ville ske, når vi satte private udviklingsfolk sammen med offentligt plejepersonale for at udvikle produkter. Ved at arbejde aktivt med forskellighederne har vi dog gjort dem til en stor ressource snarere end en barriere.

Struktureret nysgerrighed

For det første har vi øget deltagernes nysgerrighed over for hinanden ved at strukturere den. Eksempelvis havde vi – på vores første udviklingsmøde med Næstved Kommune og virksomhederne Pallas Informatik og MBH International – forberedt gruppearbejde, hvor de private deltagere skulle interviewe de offentlige medarbejdere om den offentlige parts problemstilling. Ligeledes skulle de offentlige deltagere interviewe de private parter om de teknologier, de arbejder med. Gennem disse miniinterviews opnåede parterne en masse viden om behov og løsning, og samtidig lærte de hinanden godt at kende.

Åben forskellighed

For det andet har vi hjulpet parterne med at gøre det tydeligt, at de kommer fra forskellige organisationer med forskellige interesser – og at det er godt. Eksempelvis inviterede vi – på vores første workshop med Odsherred Kommune og virksomheden Revac – et sparringspanel, som skulle give feedback på det arbejde, der var blevet lavet på workshoppen. Sparringspanelet bestod af en ekspert fra forflyt.dk, som gav feedback fra et offentligt perspektiv, samt en investeringskyndig fra CAPNOVA, som gav feedback fra et privat perspektiv. På denne måde gjorde vi det allerede fra starten klart, at både den offentlige og den private organisation har nogle interesser, som projektet skal tage hensyn til men som det også kan drage nytte af.

Skab rum

For det tredje har vi arbejdet aktivt med at skabe rum for, at parternes forskelligheder bliver en ressource snarere end en hæmsko for projektets fremdrift. Derfor har vi på alle vores møder lavet forventningsafstemninger mellem parterne ved at diskutere og afklare eksempelvis:

  • Skal vi idéudvikle, konkretisere eller screene idéer i dag?
  • Hvad er projektdeltagernes rolle i dag og indtil næste gang?
  • Er der truffet beslutninger siden sidst, som påvirker vores arbejde?
  • Hvor er vi nået i processen ift. eventuelle milepæle?

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster