Innovative Offentlige Indkøb af AI-løsninger – Fra behov til drift i klinisk praksis

Projektet bringer klinikere, forskere og virksomheder sammen for at fremme implementeringen af AI i sundhedsvæsenet. Gennem samarbejde, standardisering og kompetenceopbygning ønskes det at skabe en fremtid for sundhedsvæsenet, hvor AI bidrager til øget kvalitet, forbedret patientoplevelse og en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Danmark har nogle af verdens bedste sundhedsdata, og der er derfor et stort potentiale i at anvende dem til at gøre sundhedsvæsenet mere sammenhængende, borgernært og proaktivt. Der findes i dag en række AI-løsninger udviklet på danske sundhedsdata, der kan bidrage til en positiv forandring af sundhedsvæsenets kerneopgaver, skabe højere sundhedsfaglig kvalitet, sikre bedre patientoplevelser, frigive tid til de sundhedsprofessionelles kerneopgaver og generelt skabe bedre arbejdsvilkår for de sundhedsprofessionelle. Dog er det kun få AI-løsninger, der er implementeret til gavn for patienterne, borgerne og de sundhedsprofessionelle.

Formål med projektet

Projektet har til formål at undersøge hvorfor er der ikke er implementeret flere AI-løsninger i sundhedsvæsenet, når behovet er stort, og der allerede nu eksisterer en række lovende prototyper, der kan løse nogle af sundhedssektorens udfordringer? Her spiller både klinikere, forskere, beslutningstagere, private virksomheder og offentlige indkøbsafdelinger en central rolle. Men hvilke processer, samarbejder og koordinering mellem disse aktører, skal der til, for at det lykkes?

Innovative Offentlige Indkøb vil undersøge disse spørgsmål gennem et tæt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt en parathed i forhold til at afprøve nye innovative processer frem mod innovative offentlige indkøb af AI-løsninger til sundhedsvæsenet, ud fra følgende scenarier:

  • BEHOV: En kliniker eller forsker definerer et problem eller behov i klinikken, som der mangler. En innovativ AI-løsning på.
  • PROTOTYPE: En klinikker og en virksomhed har i et OPI-baseret forskningssamarbejde udviklet en MVP-prototype på en AI-løsning.
  • DEMO: En virksomhed har udviklet første version/demo af en AI-løsning og en test i klinikken viser, at løsningen har lovende effekt.
  • LØSNING: En virksomhed kontakter en offentlig part med en færdigudviklet AI-løsning.

Scenarierne er styrende for projektets arbejde med de organisatoriske, juridiske, økonomiske og teknologiske rammer, der gør sig gældende for indkøb, implementering og drift af AI-løsninger i det danske sundhedsvæsen.

Projektets værditilbud

Projektets mission er at fremme implementeringen af AI-løsninger i det danske sundhedsvæsen ved at skabe et solidt grundlag og understøtte følgende elementer:

  • At udvikle standardkontrakter til indkøb af AI-løsninger til sundhedsvæsenet, der tager højde for de fire scenarier, i et samarbejde med relevante aktører.
  • At udvikle et roadmap og en dertil hørende vejledning til både offentlige og private aktører baseret på principperne om innovative offentlige indkøb.
  • At formidle viden fra projektet til relevante offentlige og private aktører og dermed skabe grundlaget for nye processer frem mod implementering af flere AI-løsninger.
  • At opbygge kompetencer om AI og innovative offentlige indkøb hos relevante offentlige og private aktører gennem workshops, seminarer m.m.

Partner i projektet

Projektet udspringer fra Regionshospitalet Horsens og udføres i tæt samarbejde med Danish Life Science Cluster samt andre relevante aktører fra både offentlig og privat sektor.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster