Rekruttering af brugere

Husk at få OPI-projektet tidligt forankret hos den relevante offentlige ledelse, der i projektforløbet skal stille personale og ressourcer til rådighed for projektet. Det er læren i demonstrationsprojektet, hvor man startede på direktørniveau, da man skulle have fat i plejepersonale til projektets workshops.

1. december 2015

I projektet Det Intelligente Hospitalsbaderum havde man brug for at rekruttere personale fra hospitalsafdelinger, hvor patienter er indlagt i længere tid og derfor er særligt afhængige af gode baderum. Både til personlig hygiejne og ved langvarige og hyppige toiletbesøg på grund af mave-tarm-problemer.

Her er SOSU’er og sygeplejersker det primære personale. Deres praktiske erfaring er derfor guld værd til at idégenerere og kvalificere koncepter i OPI-projektet.

Så langt så godt. Målgruppen var indkredset, men hvordan får man som projektleder adgang til at benytte plejepersonalet i et OPI-projekt?

Første skridt: Kontakt til direktører og mellemledere

Ledere fra projektlederens egen organisation kontaktede flere sygehusdirektører for igennem dem at rekruttere plejepersonale til projektet. Altså en ‘top down’-tilgang, hvor man tager fat i øverste ledelsesniveau som afsæt for den underliggende organisations opbakning og ressourcetildeling til projektet.

Flere af Regionens sygehusdirektører gav umiddelbare positive tilkendegivelser om at deltage med ressourcer i projektet og henviste projektlederen til at tage fat i en række administrative mellemledere for at komme videre. Mellemlederne var imidlertid tøvende med at afsætte plejepersonale til projektet. Argumentet var, at man af hensyn til driften ikke kunne afsætte de nødvendige ressourcer.

Andet skridt: Kontakt til oversygeplejersker

På basis af topledelsens principielle tilsagn om at tildele projektet ressourcer tog projektlederen en anden tilgang til sygehusenes organisationer. Der blev igangsat en ’bottom up’-proces, hvor projektlederen ringede til 50 oversygeplejersker på relevante afdelinger. 10 viste med det samme interesse for projektet. Projektlederen sendte materiale til de 10 oversygeplejersker og bookede et møde med hver afdeling.

Alle medarbejdere afsatte tid til møderne, og flere gav udtryk for, at det betød meget for dem at opleve, at OPI-projektet interesserede sig for dem og deres hverdag, og at de igennem projektet fik mulighed for at blive hørt. Under møderne var det tydeligt, at personalet havde mange idéer og var positive omkring projektet. De oplevede, at projektet både havde betydning for deres personlige arbejdsforhold og samtidig kunne forbedre patienternes forhold. Processen bidrog altså til personalets trivsel og tilfredshed.

Gevinst for oversygeplejerskerne

Eksemplet viser, hvor vigtigt det er for et OPI-projekt med de rigtige kontaktpersoner hos den offentlige part. Direktørerne kan sagtens have visionerne. Men når mellemlederniveauet skal give grønt lys og afsætte ressourcer i form af personale, så kan hensynet til driften veje tungere end sygehusdirektørernes positive tilsagn. Optimalt skal personalet måske tages fra driften og evt. også timekompenseres for det arbejde, de udfører i OPI-projektet.

Oversygeplejerskerne viste sig at være det rigtige ledelseslag, når det gjaldt rekrutteringen. Måske blandt andet fordi, de kunne se en direkte og mere praktisk gevinst i hverdagen. Både i kraft af personalets tilfredshed ved at blive hørt og ved udsigten til forbedringer for de patienter, de møder hver dag.

En anden vigtig lære af projektet er, at det over for lederne i de private virksomheder er en god idé at have hospitalsledelsen og indkøbsafdelingen med sammen med oversygeplejerskerne. Udsigten til et udbud er nemlig en vigtig motivation for de private virksomheder for at deltage i et OPI-projekt. Ledelsen har den nødvendige beslutningskraft til et evt. efterfølgende udbud, mens plejepersonalet har de rigtige kompetencer og viden til at bidrage med undervejs i projektet. Det er derfor nødvendigt med projektdeltagelse fra begge niveauer i organisationen.

ET GODT TIP

Kontakt det rette ledelsesniveau!
Ledelsen og indkøbsafdelingen kan sagtens have visionerne, og de er også vigtige at have med, da de har den nødvendige beslutningskraft til et evt. efterfølgende udbud. Men når mellemlederniveauet skal give grønt lys og afsætte personale til f.eks. workshops, vejer hensynet til driften tungere end sygehusdirektørernes positive tilsagn.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster