Åben pulje rettet mod løsninger inden for lighed i sundhed og mental sundhed – søg nu!

Hvem kan være med til at skabe kommercielle løsninger og viden inden for mental sundhed og lighed i sundhed? Ny pulje i Erhvervsfyrtårn Life Science kan nu søges af partnere, som arbejder med at forbedre den mentale sundhed blandt børn og voksne.

Erhvervsfyrtårn Life Science åbner nu en pulje, der skal støtte SMV’er med at udvikle, tilpasse, kvalificere og teste deres løsning sammen med en offentlig eller privat behovsejer. Behovsejeren kan både være fra en kommune, region, pensionsselskab eller anden stor privat sundhedsudbyder. Fælles for behovsejerne er, at de på sigt skal kunne aftage og indkøbe løsningen.

Puljen er på 32.900.000 kr. brutto og du kan ansøge om et projektbudget å maks. 3 mio.

Anden ansøgningsfrist er 15. september 2024, og her vil op til 40 procent af midlerne være tilgængelige.

Frem mod ansøgningsfristen vil der blive afholdt behovsbazar og masterclasses, som skal være med til at forbedre dig som ansøger til et kommende projekt. Følg aktiviteterne frem mod ansøgningsfristen i erhvervsfyrtårnets eventkalender.

Projekter skal møde eksisterende problemstillinger og behov

Puljen skal understøtte life science-virksomheder i at udvikle løsninger sammen med en offentlig eller privat part. Puljen støtter samarbejde og innovationsforløb, som tager udgangspunkt i eksisterende problemstillinger og behov inden for mental sundhed, og som har potentiale til skalering og salg i større omfang.​

I Erhvervsfyrtårn Life Science arbejder vi hovedsageligt med tidlig forebyggelse og opsporing gennem de strukturer, der allerede eksisterer, og hvor det er muligt at ramme mange og gøre en reel forskel. Det kan for eksempel være skolen eller arbejdspladsen som arene.

Projektet skal som minimum bestå af en SMV og en behovsejer. I nogen tilfælde vil det være en fordel at være mere end en SMV og på den måde bringe flere kompetencer i spil på en gang. Det kunne være en SMV, der udvikler en medical devise og en anden SMV, der er appudvikler.

Det samme gælder behovsejerne. Her kan man også med fordel arbejde med både flere kommuner på en gang, en kommune og en region eller en kommune og privat part. Afgørende er, at der skabes ejerskab hos aftageren gennem test og tilpasning.

I nogle projekter vil det også være relevant at inddrage civilsamfundet i en kombination med ovenstående.

Du kan søge om to typer af projekter:

  • Større projekter der løber over 6 til 18 måneder og med et samlet lønbudget på op til 3.000.000 kr.
  • Mindre fast-track projekter der løber over maks. 6 måneder og med et samlet lønbudget på op til 300.000 kr.

Midlerne indgår under de minimis (læs mere nederest på siden) og kan udelukkende gå til løn med en refusionsprocent på 50%. Det svarer til, at man får halvdelen af sit lønbudget dækket. I projektet anvendes en standardsats på 383 kr./timen, hvoraf halvdelen af de registrerede timer i projektet refunderes.

Som udgangspunkt skal den væsentligste del tilfalde den kommercielle part som i de fleste tilfælde vil være SMV’en.

Sådan ansøger du:

OBS. Vær opmærksom på at ansøgningsskemaerne pr. 03.07.24 er opdateret med mulighed for flere tegn.

Der kan ansøges om støtte til konkrete projektsamarbejder om:​

  • Udvikling, tilpasning, kvalificering og test af kommercielle sundheds- og velfærdsløsninger.​
  • Test af systematisk implementering med brugerinvolvering og relevant faglighed med henblik på indsamling af data, som kan sikre en validering af en kommerciel løsning.​

Ansøgninger bliver vurderet efter følgende kriterier

Det er en forudsætning, at projektet beskæftiger sig med mental sundhed og lighed i sundhed, og at projektets partnere har viden om emnet. Dertil lægges der vægt på følgende kriterier: Validering af behov, innovationshøjde, dataindsamling, værdiskabelse, implementering og kommercialisering.

Se kriterierne her

Baggrund for puljen – 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed

Fokus for Erhvervsfyrtårn Life Science er at skabe innovation, der forbedrer sundheden, styrker væksten og positionerer Danmark som et internationalt erhvervsfyrtårn inden for life science. I 2024-2026 sætter vi fokus på mental sundhed.

Erhvervsfyrtårn Life Science læner sig ind i rammen for 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed og den politiske forpligtelse til at udvikle det samlede psykiatriområde og forbedring den mentale sundhed i Danmark de kommende 10 år.

Særligt peges der på dokumenterede behov for nye løsninger inden for:

  • Indsatsområde 1: Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
  • Indsatsområde 2: Styrkede indsatser for mennesker med svære psykiske lidelser.
  • Indsatsområder 3: Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser på arbejdspladser

Læs mere om: Indsatsområder 1 og 3 her

Udviklingspuljen planlægges at have følgende ansøgningsfrister til call 1, 2 og 3:

  • maj 2024 (40% af puljen)
  • september 2024 (40% af puljen)
  • januar 2025 (20% af puljen)

Bliv klar til at skrive en stærk projektansøgning

Der vil blive afholdt en række aktiviteter: behovsbazar, masterclases og pitch & match. Alle aktiviteterne har fokus på kompetence– og projektudvikling frem mod den gode projektansøgning.

Aktiviteterne annonceres løbende i Erhvervsfyrtårnets eventkalender

– og her på vækstplatformen – tilmeld dig nu

Næste deadline for ansøgninger til puljen er 15. sept. 2024.

Download ansøgningsskema her og ansøg!

OBS. Vær opmærksom på at ansøgningsskemaerne pr. 03.07.24 er opdateret med mulighed flere tegn.

De minimis-reglen

En statsstøtteløsning under de minimis-reglen er en enkel måde at håndtere og tildele statsstøtte på. De minimis-støtte betyder, at en virksomhed må modtage op til 300.000 EUR (ca. 2,2 mio. kr.) over en periode på tre regnskabsår. Den treårige periode løber fra det tidspunkt, hvor støttemodtageren juridisk opnår ret til støtten, fx ved accept af tilsagnet, til at modtage støtten, og ikke fra det tidspunkt, hvor støttemodtageren faktisk får udbetalt støtten. Perioden er glidende i den forstand, at hver gang der ydes ny de minimis-støtte, skal man medregne den samlede de minimis-støtte, der er ydet i det indeværende og de to foregående regnskabsår.

I skal være opmærksomme på, at koncernforbindelser og ejerskab har betydning for, hvor meget de minimisstøtte virksomheden må modtage. Koncernforbundne virksomheder anses for at være én virksomhed.

Erhvervsfyrtårn Life Science er medfinansieret af Den Europæiske Union.