Innovationskraft – et videnbroprojekt finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS)

I Innovationskraft-projektet bygger vi bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Her omsættes specialiseret viden til nye idéer, og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder.

I projektet Innovationskraft bygger vi videnbroer mellem nationale og internationale forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter og virksomheder for at fremme forskningssamarbejder og innovation. Vi gør det gennem tre hovedaktiviteter:

 • Videnspredningsaktiviteter, f.eks netværksmøder, symposier og workshops
 • Samarbejdsprojekter (også kaldet videnbroprojekter) mellem virksomheder og danske forskere
 • Ansættelse af ´brobyggere´ på danske forskningsinstitutioner. Brobyggerne har som primær opgave at facilitere nye samarbejder med danske life science-virksomheder

Formål med projektet

Gennem de tre hovedaktiviteter styrkes formidling og videndeling af ny forskning og samarbejder på tværs af videninstitutioner og virksomheder. Samtidig er midlerne med til at fremme vækst og produktivitet i erhvervslivet. Dette sker gennem tilførsel af ny viden og understøttelse af udvikling og innovation gennem vidensamarbejder mellem danske virksomheder – særligt små og mellemstore virksomheder – og de involverede videninstitutioner.

Aktiviteter i projektet

Finansieringen fra uddannelses og forskningsstyrelsen udmøntes til de førnævnte aktiviteter i tre puljer:

Pulje 1 – Videnspredningsaktivitet

Puljen kan gennem et åbent call søges af GTS-institutter og professionshøjskoler. Midlerne skal bruges til at lave videnspredningsaktiviteter (jvfr retningslinjerne fra uddannelses og forskningsstyrelsen), som er værdiskabende for virksomheder. Samtidig kan disse videnspredningsaktiviteter også danne grobund for kommende samarbejdsprojekter.

læs mere nedenfor

Pulje 2 – Videnbroprojekter

Puljen udmøntes også som et åbent call og kan ansøges af et konsortium bestående af minimum én videninstitution og to virksomheder (hvoraf minimum den ene skal være SMV). Samarbejdsprojekterne har til formål at løfte forskning og teknologiudvikling i virksomhederne inden for emnet personlig sundhed. Midlerne tilfalder udelukkende videninstitutionerne.

læs mere nedenfor

Pulje 3 – Videnbromedarbejdere

Puljen skal bruges til deltidsansættelser af ’brobyggere’ hos videnpartnere. Formålet er at bygge bro mellem videninstitutioner og virksomheder igennem værdiskabende videnbroaktiviteter.

Se videnbromedarbejderne nedenfor

Projektets værditilbud

På baggrund af de udmøntede midler forventes yderligere samarbejdsprojekter at opstå og udvikle sig til større og mere dybdegående projekter på sigt. Ydermere forventes de involverede virksomheder at opnå et vidensløft og øget innovationskraft, der medfører en forbedret konkurrenceevne og derved øget vækst.

Videnspredningsaktivitet (pulje 1)

Send en ansøgning til videnspredningsaktiviteter

Bevilligede aktiviteter:

Product Safety Day – Food, Biotech and Pharma

Partner: FORCE Technology

FORCE Technology vil afholde en temadag om produktsikkerhed i hhv. pharma- og biotek og fødevarevirksomheder. Sammen med en række eksperter fra myndigheder, organisationer og industri vil der på dagen blive sat fokus på nogle af tidens aktuelle emner på området samt input til, hvad pharma- og fødevareindustrien kan lære af hinanden.

 

Videnbroprojekter (pulje 2) 

 • Hvem kan ansøge?: Konsortium af minimum én videninstitution og to virksomheder, hvoraf den ene er SMV.
 • Midlerne uddeles løbende, og puljen lukker når midlerne er opbrugte. Ansøgningerne behandles af forretningsudvalget på nedenstående datoer.
  NB: Ansøgningen skal modtages 14 dage forud for forretningsudvalgsmøderne.

   • 15. december 2022
   • 20. februar 2023
   • 27. juni 2023
   • 28. september 2023
 • Krav til ansøgningen
 • Ansøgningsskema

Send en ansøgning til samarbejdsprojekter

Bevilligede projekter:

1. Tandkroner af høj kvalitet til lavindkomstpatienter

Partnere: FORCE Technology (lead), Wincrowns ApS, Tandlæge Steen Schmidt Nielsen og Scanform Værktøjsfabrik.

Projektperiode: 01.10.2022-31.03.2023

Projektet er et værdikædesamarbejde omkring udvikling af en innovativ ny teknologi, der skal gøre det muligt for lavindkomstgrupper at få adgang til tandkroner af høj kvalitet.

Teknologien baserer sig på færdigfremstillede kroner af zirconia og en særligt designet plastikhætte til indsættelse.

Patienten kan efter et kort besøg hos tandlægen forlade klinikken med en stærk krone med forventet lang levetid til en væsentlig reduceret pris i forhold til i dag.

 

2. Lighed i personlig sundhed ved selvmonitorering

Partnere: Københavns Professionshøjskole, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Kommune, Egoo.health, HEI Therapeutics og Copenhagen Nanosystems.

Projektperiode: 01.11.2022-30.09.2024

Projektet sætter fokus på innovative sundhedsløsninger baseret på borgernes selvrapportering af data, herunder hvilke faktorer, der kan skabe barrierer for udbredelsen af teknologier til selvmonitorering.

Projektet fokuserer på to spor:

 1. Hvordan kan man sikre datakvalitet og kontinuitet i borgerproducerede data? Her arbejder forskere og studerende på bioanalytikeruddannelsen med udgangspunkt i innovative teknologier fra hhv. Egoo.health, HEI Therapeutics og CPHnano til monitorering af kliniske markører for stofskifte, infektion og hæmostase.
 2. Hvordan kan lokale tiltag i relation til Skjolds Plads bidrage til lighed i personlig sundhed og understøtte velfærdsopgaver i en udvikling hen imod mere selvmonitorering og behandling i hjemmet?

 

3. Pilotprojekt ASGAARD

Partnere: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Holbæk Sygehus, Syddansk Universitet, Liva Healthcare, Cambio Healthcare Systems og Compugroup Medical Denmark A/S.

Projektperiode: 01.10.2022-01.05.2024

Pilotprojektet ASGARD ønsker at udvikle og pilotteste et digitalt støtteredskab for patienter, praktiserende læger og hospitalslæger til patientnær kontrol og individualiseret risikovurdering af patienter med asymptomatisk aortastenose.

Output: Forberedelse af sundhedsfaglig infrastruktur mellem almen praksis og hospitaler, samt udarbejdelse af spørgeskemaet til den prospektive spørgeskemaundersøgelse (måling af patienttilfredshed, -tryghed og -holdning til den digitalstyrede patientopfølgning)

 

4. Next generation bio-typing for proteotyping pathegonic bacteria

Partnere: Aalborg Universitet, TREAT Systems ApS og Evosep ApS.

Projektperiode: 01.10.2022-31.09.2023

The project aims to identify microbial isolates and detect biomarkers for antibiotics resistance and virulence factors in minutes. Their Next generation Biotyper platform will potentially extend the capabilities and reduce cost-per-sample and time-to-diagnosis significantly.

Thereby correct selection of antibiotics for treatment is quick and cheap which avoid potential fatal mistreatment of the patient but also reduce the use of broad-spectrum antibiotics (which over time potentially reduce the now increasingly resistant to antibiotics seen in bacteria. The integration of fast robust bacterial biotyping aiding advanced decision support unifies technology and Antimicrobial Stewardship.

 

Videnbromedarbejdere (pulje 3)

Syddansk Universitet

Susan Christina Nøttrup, sucn@sdu.dk

Susan sidder på SDU i Odense og arbejder med at styrke samarbejdet mellem universitetets forskere og områdets virksomheder og organisationer. Hun faciliterer videndelingsaktiviteter med særligt fokus på at udvikle og understøtte etableringen af samarbejdsprojekter der bringer viden fra universitetet i spil i samfundet. Susan har på det seneste særligt haft fokus på at udnytte de muligheder der kan skabes i samarbejdet med de nationale klynger, især Danish Life Science Cluster.

Roskilde Universitet

Lise Philipsen, liph@ruc.dk

Lise sidder på Roskilde Universitet (RUC) og arbejder med brobygning mellem videninstitutioner og virksomheder indenfor Life Science i Region Sjælland. Hun faciliterer samarbejde mellem universitetets forskere, sundhedsvæsenet, biotek og digitale virksomheder i samarbejde med Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde (FIERS) og Knowledge Hub Zealand. Målet er at skabe projekter, der sikrer vækst og bedre sundhed for borgerne i regionen.

 

 

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster